romea - logo
19. dubna 2021 (pondělí)
svátek má Rostislav

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Dobiášová, Samková: Sbírka pro paterčata ležící na Magistrátu hl. m. Prahy, v čem je zakopaný pes

3.12.2016 13:34
Paterčata, když slavila třetí narozeniny. (FOTO: bau)
Paterčata, když slavila třetí narozeniny. (FOTO: bau)

Hodně lidí se ptá, jak je to s penězi z první veřejné sbírky pro rodinu s paterčaty. Veřejnou sbírku pro rodinu založil Klub dvojčat a vícerčat, o. p. s. (dále KDaV) v době, kdy ležela maminka paterčat v porodnici (červen 2013). Na transparentním účtu se začaly shromažďovat peníze od dárců z celé republiky.

Takto získané peníze ale nelze utratit za cokoliv, stejně jako k nim nemá přístup kdokoliv. Zač lze peníze ze sbírky utratit a zač ne, určuje ten, kdo sbírku zřizuje a podává žádost na příslušný orgán, který sbírku povolí. V tomto případě sbírku zřídil Klub dvojčat a vícerčat, povolení dostal od pražského Magistrátu.

Než někdo sbírku zřídí, musí mít jasno, za co chce peníze ze sbírky utratit. Předloží jako součást žádosti o zřízení sbírky přílohu – účel sbírky. Vše se řídí zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Veřejná sbírka (zřízená Klubem dvojčat a vícerčat) vznikla za účelem ,,Získání peněžitých příspěvků na pomoc rodině Alexandry Kiňové, které se narodila první paterčata v České republice, především na zajištění podmínek pro poskytování plnohodnotné péče, nezbytného vybavení, ubytovacího zařízení a všestranné komplexní pomoci v počátečním období všestranného vývoje paterčat“.

Ze sbírky není možné platit nic jiného než to, na co je určena. Kdyby to příjemce sbírky udělal, musel by peníze do sbírky vrátit zpět. Z této konkrétní sbírky pak rodina např. nemůže nakoupit potraviny, pokud potřebuje cokoliv starší bratr Antonio, otec či matka paterčat pro sebe (oblečení, obuv, platbu u zubaře aj.), má smůlu.

Z transparentního účtu a web stránky organizace, se každý dozvěděl, na co byly peníze použity. V tomto případě bylo ze sbírky zaplaceno: nájemné za červenec a srpen 2013, sterilizátor na lahvičky, 5 ks kojeneckých lahviček, 1x doprava na lékařské vyšetření v Praze, mléčná kojenecká výživa a od prosince 2014 do února 2015 platy a dále sociální a zdravotní pojištění terénních pracovnic.

Všechny platby, které jsou provedeny ze sbírkových peněz, musí odpovídat účelu sbírky. Ke každé, byť korunové platbě, musíte mít účtenku s razítkem, fakturu nebo paragon. Po celou dobu, co sbírka trvá, všechny tyto účty každý rok předkládá správce sbírky, tedy Klub dvojčat a vícerčat, zřizovateli, tedy Magistrátu ke kontrole.

Spor mezi rodinou paterčat a zřizovatelem sbírky

Pokročme dále. Rodina s paterčaty a Klub dvojčat a vícerčat se nepohodli v tom, kdo má právo určovat, zač budou peníze utraceny. V tomto případě totiž chyběla jakákoliv smlouva ohledně finanční sbírky, která by jasně stanovila, jaká jsou práva a povinnosti KDaV a jaká jsou práva a povinnosti rodičů paterčat.

Stejně tak chyběla smlouva o zaměstnávání terénních pracovnic mezi rodinou a KDaV (kolik pracovnic, na kolik hodin, kdo je bude vybírat, jak budou placeny, jak je zajištěna zodpovědnost za škodu či za zdraví dětí aj.).

Jednu terénní pracovnici zaměstnával KDaV od října 2013, další od září 2014 a třetí od října 2014. Právě zaměstnávání pracovnic bylo nakonec hlavním bodem sporu. Úroveň právních vztahů mezi terénními pracovnicemi, KDaV a rodinou byla nedostatečná, v některých ohledech vůbec nebyly splněny povinnosti, dané zákonem. Tyto pracovnice měly být původně placené ze zvláštních grantů, ale peníze na platy se nepodařilo zajistit. KDaV tak potřebné peníze začal čerpat ze sbírkových peněz. Jaksi se ale opomněli zeptat, jestli s tím rodina souhlasí. Rodiče paterčat tak zjistili, že ze sbírky jsou čerpány peníze na tento účel, až když je na to upozornili jejich známí.

Rodiče peníze úzkostlivě schraňovali zejména pro budoucí školní potřeby dětí, takže nesouhlasili s tím, aby se utrácely za platy pomocnic a jejich sociálních odvodů. Měli také pochybnosti, zda je vůbec možné tímto způsobem sbírku využívat. Proto pomocnice k paterčatům odmítli. Nebylo možné, aby se po bytě rodiny pohybovaly osoby, vybrané KDaV, když do financování jejich platů, náplně práce či přístupu do bytu rodiny paradoxně nemohla rodina ani mluvit. Celé to vedlo k ukončení spolupráce mezi rodinou s paterčaty a KDaV.

Rodina požádala o ukončení sbírky

Rodina zažádala, aby byla ukončena i veřejná sbírka, protože to byl jediný způsob, jak převzít nad penězi kontrolu a začít je využívat skutečně k tomu, k čemu byly určeny, totiž pro potřebu dětí. KDaV nejdříve vůbec nechtěl sbírku ukončit. Po několika jednáních byla sbírka ukončena v polovině dubna 2015.

Magistrát hl. m. Prahy rozhodl, že platby, provedené ze sbírky, byly v souladu s účelem sbírky, bez ohledu na to, že rodiče paterčat s některými platbami nesouhlasili. Že s platbami na platy pracovnic rodina nesouhlasila, bylo vyhodnoceno jako otázka „pouze“ na mravní úrovni, nikoliv na právní. Porušení právní povinnosti by totiž nastalo jen při porušení smlouvy mezi A. Kiňovou a KDaV. Ta ovšem nebyla, takže KDaV si v rámci účelu sbírky mohl dělat, co chtěl.

Co se děje se sbírkou po jejím ukončení? Pokud organizace ukončí veřejnou sbírku, musí ji dle zákona do 3 měsíců celou vyúčtovat a předložit vyúčtování tomu, kdo sbírku povolil, v našem případě Magistrátu hl. m. Prahy. Vyhlašovatel sbírky napíše, kolik celkem peněz na účet přišlo, kolik stály bankovní poplatky, kolik bylo zaplaceno, kolik peněz je na účtu nyní. Na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky může pro své účely vzít až 5% celkového hrubého výtěžku za dobu, kdy byla sbírka konána. Lidověji řečeno, sečtou se všechny peníze, které na účet přišly, zjistíte, kolik je 5% a až tolik peněz si může správce sbírky ponechat. Po odečtení všech těchto čísel, byl zůstatek veřejné sbírky konané KDaV 616. 414,- Kč.

Jak převést peníze na rodinu paterčat?

Co ale s těmito penězi? Mezi rodinou s paterčaty a Magistrátem bylo již při ukončování sbírky dohodnuto, že rodina bude danou sbírku spravovat sama. Všechny povinnosti, které měl dosud KDaV, tj. shromažďování všech účtenek, každoroční předložení ke kontrole Magistrátu, zda jsou peníze čerpány dle účelu, na který byla sbírka vypsána (tzn. ale i se všemi omezeními, jak je napsáno výše – nelze kupovat potraviny, věci staršímu bratrovi a dospělým aj.). Paní Kiňová zřídila za účelem převodu finančních prostředků transparentní účet, do kterého se v jakékoliv chvíli může odpovědný pracovník z Magistrátu podívat.

Peníze měl KDaV převést na rodinu po podepsání smlouvy. Jak ale tato smlouva má vypadat si KDaV a rodina představovali jinak. KDaV trval na uzavření darovací smlouvy. Darovací smlouva se ale uzavírá tehdy, když opravdu darujete něco, co vlastníte. KDaV ale sbírkové peníze NEVLASTNIL, takže bylo logické, že je nemohl DAROVAT. Uvedených 616. 414,- nepatřily KDaV, nejsou to peníze, které si KDaV vydělal např. tím, že pořádá přednášky, tedy svou činností. Uvedené peníze pouze spravoval. Jsou to peníze od lidí, kteří je darovali paterčatům, ne KDaV, ten byl pouze správcem sbírky. Možná to vypadá jako čistě právní slovíčkaření, ale opravdu z hlediska práva není jedno, jestli vám někdo něco „daruje“ anebo jestli vám „předá“ něco, co je pro vás už od samého počátku!

Rodina požadovala, aby znění smlouvy poukazovalo na to, že peníze pochází z veřejné sbírky, jsou tedy velmi omezené v tom, za co se mohou utratit.

Rodina požadovala, aby znění smlouvy poukazovalo na to, že peníze pochází z veřejné sbírky, jsou tedy velmi omezené v tom, za co se mohou utratit. Návrh smlouvy taky vycházel z toho, že sbírka byla vydána v době, kdy platil starý Občanský zákoník, ale v době ukončení smlouvy platil od 1. 1. 2014 již nový Občanský zákoník, který takovéto situace přesně popisoval. Rodina požadovala, aby k předání peněz došlo právně správně.

Všechny problémy, které s nesprávným převodem peněz souvisí, odhalovala rodina až postupně, kdy psali dotazy jak na Ministerstvo financí, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odpovědi byly jednoznačné: Pokud nebude úplně jasné, že se jedná o převod sbírkových peněz, ale bude uvedeno, že se jedná o dar, tak je obrovské riziko, že po přepsání sbírkových peněz na transparentní účet rodiny by všichni (rodiče i děti) na několik let naprosto přišli o všechny dávky. Přitom, ale z peněz ze sbírky by si nemohli koupit jídlo ani potřeby pro běžný provoz rodiny!

Zkrátka převod peněz z KDaV na rodinu se za takových podmínek neuskutečnil. V prosinci 2015 podala rodina žalobu na KDaV o vydání sbírkových peněz.

Magistrát nakonec vyzval KDaV, aby peníze převedl na jejich účet. KDaV tak posléze učinil.

V tu chvíli o penězích rozhodovali lidé z Magistrátu, respektive z Rady hl. m Prahy. Pokud by je nechali v rozpočtu města, nikdo by jim to nemohl právně zakázat. Naštěstí pro rodinu tam sedí lidé, kteří chtějí, aby peníze dostal ten, pro koho je lidé nasbírali – paterčata. V tuto chvíli se dolaďuje smlouva o předání sbírkových peněz z Magistrátu na rodinu.

Ovšem Magistrát může rodině předat peníze pouze darovací smlouvou, protože to opravdu jsou jeho peníze, které dostal od KDaV. Takže opět hrozí, že nastanou problémy výše popsané. To znamená, opět hrozí, že rodina přijde o veškeré sociální dávky. I Magistrát sám by rád těmto komplikacím předešel, ale z jeho strany opravdu nelze postupovat jiným způsobem než darovací smlouvou! Snažíme se nebezpečí finančního rozvratu rodiny snížit na minimum, a proto teď probíhají úpravy textu smlouvy tak, aby bylo úplně jasné, že „dar“ ze strany Magistrátu není darem v pravém smyslu slova, ale je to pouze převod peněz ze sbírky. Není to ale vůbec jednoduché, a to přes to, že Magistrát hl. m. Prahy, kterému tímto moc děkujeme, dělá, co může.

V každém případě, jediný skutečně bezpečný převod peněz měl v rukou Klub dvojčat a vícerčat – a tento bezpečný převod odmítl realizovat.

Nejde teď o to, že rodina peníze (snad) dostane z Magistrátu, ale o to, že to jsou JINÉ peníze v JINÉM právním režimu, než jsou ty, které byly vybrány ve sbírce.

Stále doufáme, že se nám i s pomocí pracovníků Magistrátu hl. m. Prahy a radních hl. m. Prahy, podaří věc vyřešit a rodina se ke sbírkovým penězům dostane. Zda to bude bez problémů, a bez právních následků, to nevíme.

V prosinci 2016 má proběhnout soudní řízení mezi KDaV a rodinou s paterčaty (žaloba podaná v prosinci 2015 o vydání sbírkových peněz).

Jak se k věci postaví soud, když striktně ve znění zákona o veřejných sbírkách je napsáno, že se Magistrátu mají vydat „nespotřebované finanční prostředky“, přičemž KDaV tyto finance ODMÍTLO vydat rodině, tedy, ne že by peníze nebyly spotřebovány, ale KDaV si diktoval podmínky vydání, to taky nevíme. Musíme jen doufat, že tuto právní lapálii se nakonec podaří nějak vyřešit.

O všech dalších posunech budeme příznivce paterčat nadále informovat.

autorky: Mgr. Petra Dobiášová, některé pasáže doplnila JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.,

Nová sbírka pro paterčata zřízená organizací Maminky dětem, z.s., (provozovatel Rodinného centra Milovice)

(zveřejněno se souhlasem rodiny s paterčaty)

Kdo rodinu alespoň trochu zná, ví, že Mgr. Petra Dobiášová pomáhá rodině na 20 hod. týdně s dětmi již přes 3 roky. JUDr. Klára A. Samková, Ph.D. poskytuje rodině bezplatnou právní pomoc.

Petru Dobiášovou zaměstnává pod Rodinným centrem Milovice spolek Maminky dětem, z.s. Paní Dobiášová kromě práce u paterčat pomáhá pořádat materiální sbírku (ta běží po celou dobu od května 2013, kdy ještě byla maminka s paterčaty těhotná, až dodnes a ještě dlouho poběží), seznam materiální sbírky se na webu RC obměňuje po 2-3 měsících celý rok.

Transparentní účet zřízený organizací Maminky dětem, z.s.:

Na transparentním účtu jsou prostředky, jež se snažíme prvotně využít pro účely vzdělávání a vybavení dětí, tak, jak to ukládá účel sbírky.

Pohyb na trans. účtu od 1.1. do 24.11. 2016:

  • příjem: 63 761,- Kč
  • výdej: - 44 674,- Kč
  • rozdíl: 19 087,- Kč

Poté, co rodina ukončila v dubnu 2015 veřejnou finanční sbírku s KDaV, se dohodla s organizací Maminky dětem, z.s., (provozovatel Rodinného centra Milovice), o zřízení nové finanční sbírky.

K tomuto účelu byl zřízen transparentní účet č. 2900747774/2010 (Fio banka, a.s. pobočka Nymburk - stav účtu) na pomoc rodině s paterčaty z Milovic. Spolupráce mezi tímto spolkem a rodinou paterčat probíhá naprosto bez jakýchkoliv problémů a ke vzájemné spokojenosti.

Účelem sbírky (vedené Maminky dětem, z.s.) je financování potřeb pro paterčata a jejich bratra až do jejich plnoletosti. Z transparentního účtu jsou hrazeny např. výdaje spojené s nákupem oděvů a obuvi, léků, lékařských zákroků, úpravy bytu pro potřeby 8 členné domácnosti, vybavení dětského pokoje, výdaje spojené se vzdělávacími potřebami dětí a jiné.

V roce 2016 se z Transparentního účtu platilo za:
obědy v ZŠ pro Antonia, plenky, oprava auta, benzín na delší trasy (pro plenky, do Prahy s dětmi k lékaři), nákup obuvi pro 6 dětí, platby za školní družinu a do třídního fondu Antonia, příměstský tábor, ZUŠ – obor keyboard, návštěvy zubaře dětí, Taekwondo Milovice Antonio, plavání Antonio.

Rodina bez finanční pomoci zvenčí všechny výdaje týkající se plateb za děti nemůže zvládat.

Tímto bychom všem dárcům, kteří přispěli do finanční sbírky vedené KDaV i vedené Maminky dětem, z.s. chtěli velmi poděkovat. Vaše peníze nakonec dostanou ti, pro koho jste je poslali, tzn. rodina s paterčaty. Vaše podpora je nesmírně důležitá, má smysl a snažíme se peníze investovat jen do opravdu těch nejdůležitějších věcí.

Převzato se souhlasem autorek z webu http://www.zrcadleni.cz, mezititulky Romea.cz

Mgr. Petra Dobiášová, některé pasáže doplnila JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.,
Přečteno: 3813x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Paterčata, Soud, SbírkaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo