romea - logo
21. srpna 2019 (středa)
svátek má Johana
Loading
rozšířené vyhledávaní

Expert: Jak na evropské úrovni zapojit Romy do řešení jejich špatné situace

25.3.2015 12:40
Valeriu Nicolae (FOTO: http://www.europalibera.org)
Valeriu Nicolae (FOTO: http://www.europalibera.org)

Autor řady odborných článků o Romech a lidských právech, který se po léta pohybuje v řadě evropských institucí a think tanků, Valeriu Nicolae uvažuje, jak zlepšit práci Evropské platformy pro romskou inkluzi, jejíž osmé setkání nedávno proběhlo v Bruselu.

Valeriu Nicolae je rumunský Rom, lidsko-právní aktivista, v Bukurešti založil think-tank Policy Center for Roma and minorities, spoluzakládal i European Roma Policy Coalition, které zahrnuje některé z nejaktivnějších nevládních organizací v oblasti lidských práv. Pracoval jako konzultant pro Open Society Foundation a pro další evropské instituce.
Napsal a publikoval celou řadu článků a studí zaměřených na romskou problematiku a problematiku lidských práv. Pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích a vede odborné semináře o lidských právech, například pro Aspen Institute v Rumunsku nebo World Vision. V roce 2005, ve spolupráci s DiploFoundation, stál u zrodu programu, který dal dohromady nejlepší romské odborníky z Evropy.
V posledních letech se věnoval práci s dětmi v nejhorších ghettech v Bukurešti. V Policy Center for Roma and minorities se snaží vyvinout alternativní vzdělávací přístupy pro takové děti. Centrum bylo několikrát za svou práci oceněno, například v 2012 získalo cenu UNICEF pro nejlepší sportovní a vzdělávací projekty.

To dobré

Většina účastníků otevřeně uznala, že toto bylo nejlepší setkání Evropské platformy pro inkluzi Romů, jaké si pamatují. Komise se zřetelně zaměřila na to, aby účastníky platformy vyslechla a zprostředkovala dialog, což se vítaným způsobem ukázalo být v ostrém protikladu s kazatelským tónem předchozích Evropských platform pro inkluzi Romů, kterých jsem se zúčastnil (před nějakými 3 až 4 lety).

Proslov komisařky, který má na starosti romské otázky, byl nečekaně pokorný, emocionální a (v pozitivním slova smyslu) velmi odlišný od stylu předchozího komisaře. Dva romští členové Evropského parlamentu setkání zasvětili spoustu času a celé své srdce, což je také nesrovnatelným rozdílem od předchozích romských členů Evropského parlamentu, kteří se zřídkakdy, pokud vůbec, obtěžovali zůstat na cokoli jiného než své vlastní projevy.

Některé pozoruhodné projevy a vstupy pocházely od aktivistů (romských i neromských), kteří byli mého věku i mladší. Tohoto setkání platformy pro inkluzi Romů se zúčastnilo více představitelů a dokonce i z vyšších vládních postavení (ministři a jejich náměstci) než jakéhokoli z těch, kterých jsem se účastnil anebo o nich psal dříve. Dobré byly vstupy ministrů ze Švédska a Lucemburska.

To špatné

Diskuze se někdy stávaly dost plytkými a možnost přijít s konkrétními řešeními, jakou zde organizátoři nabízeli, byla částečně promrhána. Některé z projevů a vstupů byly neobyčejně nudné a pro účel setkání nevhodné.

Slabá byla účast mezivládních institucí a vtíral pocit, že poměrně velká část zúčastněných vidí Evropskou komisi jen jako balík peněz. Značně slabá byla také účast místních samospráv a projevy představitelů vlád ze zemí s významnou populací Romů postrádaly jakoukoli konkrétnost (Maďarsko, Česká republika, Rumunsko a Bulharsko).

To ošklivé

Navzdory velmi omezené zkušenosti s romskými otázkami (jak sama uvedla – „zúčastnila se jen několika málo seminářů“) neměla kontaktní osoba ve věci romských otázek za Rumunsko problém veřejně podpořit prohlášení, „že situace Romů se zlepšuje“. Mezi mnoha přítomnými Rumuny byla shodou okolností tou jedinou, kdo tento názor zastával.

Platforma naneštěstí poskytla mnohým dobrou příležitost cvičit se ve svých dovednostech na Facebooku a v nakupování. Zdá se, že my Romové potřebujeme najít také způsoby, jak k odpovědnosti přivést některé jedince z vlastních řad, kteří nechápou anebo zneužívají svých pozic a plýtvají nejen penězi veřejnosti, ale také dobrými příležitostmi.

Řešení (zaměřená na roli a fungování Evropské platformy pro inkluzi Romů)

Tato řešení byla inspirována dosavadními dokumenty, zkušenostmi a diskusemi před setkáním Romské platformy EU, v jeho průběhu a po něm.

1. Stálé pracovní skupiny Evropské platformy pro inkluzi Romů

Odůvodnění

Stálé skupiny učiní setkání Platformy efektivnější, neboť budou mít za úkol napomáhat zavádění Národních strategií pro začlenění Romů i jejich kontrole. Během příprav setkání Evropské platformy se pracovní skupiny budou zabývat některými opakujícími se problémy na setkáních evropských Romů. Frustrace tak bude možné ventilovat a řešit ještě před každým ze dvou každoročních setkání. Zúčastnění budou mít odborné znalosti, zájem a disciplínu k tomu, aby ve své práci směřovali k dosažení konkrétních cílů. Pracovní skupiny budou také hrát základní roli při budování způsobilosti, neboť je třeba, aby se úředníci dozvídali o zkušenostech obyčejných lidí a romští aktivisté zase o dosažitelných mechanismech mezinárodní, národní a místní spolupráce. Zajistí se tak tolik potřebná provázanost a zodpovědnost zúčastněných subjektů.

O co jde

Na začátku půjde o nějakých 5 až 6 skupin na základě tématu: anticikanismus, nezaměstnanost, vzdělávání-kultura-sport, občanství, zdraví, bydlení a kritické situace (humanitární pomoc, nelegální obchod…)

Jak by to mělo fungovat

Příklad – pracovní/operující skupina anticikanismu

Zúčastněné subjekty: Proti-diskriminační (DG Justice), Agentura pro základní práva (FRA), Rada Evropy (Útvar pro Romy, Evropská komise proti rasismu a intoleranci, komisař pro lidská práva), Vysoký představitel EU pro lidská práva, Politika sousedství a jednání o rozšíření, Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, neziskové organizace (Amnesty, Evropské centrum pro práva Romů, Evropská síť proti rasismu, Open Society Foundation, Síť evropských romských neziskových organizací), vlády (orgány pro rovné příležitosti) a experti z řad Romů.

Cíl: připravit akční plány pro každý zúčastněný subjekt na základě realistických analýz jejich silných a slabých stránek, jakož i jejich vzájemného doplňování se. Takové akční plány musejí zahrnovat jasné povinnosti a odpovědnost za dosažení svých cílů. Konečným cílem je dosáhnout rovnosti pro Romy (a to jak s ohledem na práva, tak i povinnosti).

Potřeby: každý ze zúčastněných institucionalizovaných subjektů jmenuje osobu, která bude mít tento úkol na starosti, a zavede ukazatele, které budou stimulovat její práci s ohledem na posouzení výkonu. Jeden nezávislý odborník zaměstnaný na částečný úvazek bude mít na starosti sekretariát pracovní skupiny.

O co jde: pracovní skupina bude přinášet na setkání každé platformy novinky ohledně dané situace a doporučení ohledně nezbytných dalších kroků.

2. Národní platformy pro romskou inkluzi

Odůvodnění

V minulosti jsme byli svědky spíše omezeného počtu osob a myšlenek, které hrály svou roli na národní úrovni. Je zde silná potřeba vybudovat praktické odborné znalosti o dosažitelných národních a mezinárodních nástrojích mezi romskými neziskovými organizacemi, zkušenostech obyčejných Romů a výzvách pro struktury národních organizací. Je třeba vybudovat tyto platformy na stejných principech jako má Evropská platforma pro inkluzi Romů – je třeba podobná struktura pracovních skupin spolu s velmi jasným pověřením pro pomoc se zaváděním Národních strategií pro inkluzi Romů a procesem jejich posuzování.

Jak by to mělo fungovat: mělo by se vycházet z podobných pracovních skupin jako v předešlém případě.

Potřeby: rozpočet pro nezávislý sekretariát odborníků (někteří z těch, kdo by byli zaměstnáni na národní úrovni, by mohli zajišťovat také sekretariát Evropské platformy pro inkluzi Romů, aby se tak rozpočty snížily).

3. Opakovat výjimečný úspěch mechanismu EU pro spolupráci a ověřování pokroku v případě sociálního začlenění Romů v Rumunsku a Bulharsku

Odůvodnění

Navzdory odporu, silné kritice a často dokonce i nenávisti ze strany většiny rumunských politiků i mediálních magnátů vedl mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku k neobyčejnému ozdravení rumunské společnosti s ohledem na korupci. Existuje možnost pilotního projektu (vycházejícího z příkladu dobré praxe Evropského semestru), který by zahrnul některé z nejdůležitějších zemí pro sociální začlenění Romů a vytvořil mnohem silnější mechanismus pro pomoc s úspěšným zaváděním Národních strategií pro inkluzi Romů.

Jak to udělat: Je třeba, aby Evropská komise společně se svými zástupci v jednotlivých zemích jmenovala odborníka na romské otázky, který bude schopen napomáhat vládám, neziskovým organizacím a dalším zúčastněným subjektům s transformací existujících zavedených strategií s dopadem na úrovni běžných občanů. Takoví úředníci by měli hrát také zásadní roli v úspěchu prvních dvou řešení, která zde navrhujeme.

Potřeby: Jeden z komisařů, kteří se zabývají romskými otázkami, by měl takový pilotní projekt navrhnout viceprezidentovi zodpovědnému za základní práva. Byrokratický aparát v Bruselu by měl být schopen přijít s technickým řešením, jakmile dojde ke schválení nejvyššími vedoucími.

4. Analyzovat efektivitu existujících struktur, mechanismu a praktik

Odůvodnění

Během setkání platformy se účastníci jasně vyjádřili, že je třeba se zabývat otázkou odpovědnosti. Jasným doporučením pro takovou analýzu byl závěr jedné ze dvou pracovních skupin. K dispozici máme mnoho mechanismů - některé z nich jsou dobré a je třeba je lépe využívat, některé z nich jsou průměrné a je třeba, aby byly změněny a vylepšeny, a některé jsou zbytečné a měly by být zrušeny. Veřejné peníze ušetřené z upuštění od některých stávajících mechanismů a praktik zcela jistě pokryjí nejen potřeby uvedené v tomto dokumentu, ale i mnoho dalších.

Jak to udělat: Dát nezávislému odborníkovi za úkol provést kritické zhodnocení zaměřené na efektivitu stávajících mechanismů k dosažení rovnosti pro Romy. Hodnocení by mělo obsahovat také doporučení ohledně strukturních metod, které by měly uvést do praxe úkoly vedoucí k rovný příležitostem, čímž by se dosáhlo cíle, kdy budou Romové hrát klíčovou roli jak při procesu plánování, tak v zastávání zodpovědnosti za dosažení cílů těchto plánů.

(Originál textu v angličtině naleznete zde )

Valeriu Nicolae
Přečteno: 1046x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

EU, Evropská komise, Evropská unie, Evropské fondyHLAVNÍ ZPRÁVY

David Tišer (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Letošní titul jednoho ze tří maršálů Prague Pride získal romský aktivista David Tišer

8.8.2019 16:13
Prahou v sobotu projde karnevalový průvod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů a translidí (LGBT) Prague Pride Parade. Takzvaný duhový pochod se v metropoli uskuteční podeváté. Od loňska průvod vede trojice maršálů či maršálek. Toto ocenění získávají lidé, kteří významným způsobem přispívají k prosazování rovných práv LGBT lidí a rozvoji LGBT komunit. Letos titul získal David Tišer, romský LGBT aktivista a ředitel společnosti ARA ART pořádající výstavy romských umělců či představení formou tzv. divadla utlačovaných. Dalším maršálem bude herec Jiří Hromada, který léta stál v čele gay hnutí v Česku a přispěl k prosazení zákona o registrovaném partnerství. Maršálkou se pak poslankyně ANO Karla Šlechtová.
 celý článek

Zástupci Muzea romské kultury převzali 3. dubna 2018  od firmy Agpi vepřín v Letech na Písecku. (FOTO: ČTK)

Muzeum romské kultury se ohradilo proti Filipovým výrokům. Výkup vepřína v Letech označil za zločin

8.8.2019 14:13
Za znepokojivé považuje výroky předsedy KSČM Vojtěcha Filipa dávající do souvislosti rostoucí ceny vepřového masa se zrušeným vepřínem v Letech u Písku, u kterého býval romský koncentrační tábor, Muzeum romské kultury. Filip na twitteru uvedl, že vláda vedená Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) vykoupila vysoce efektivní podnik v Letech za půl miliardy korun a uzavřela ho bez náhrady a snížila tak produkci českého vepřového pod 30 procent spotřeby, a označil to za zločin.
 celý článek

Demonstrace několika asi 70 Romů z Česka, Slovenska i dalších zemí upozornila 8. července 2019 před budovu Evropského parlamentu v Bruselu na trvající diskriminaci a potíže romské menšiny v zemích Evropské unie. (FOTO: ČTK)

Tomáš Ščuka: Silné a slabé stránky bruselské demonstrace Romů

7.8.2019 13:33
Dne 8. 7. 2019 proběhla v Bruselu plánovaná demonstrace Romů žijících v Evropě. Hlavním organizátorem akce byl Štefan Pongo (český Rom žijící ve Velké Británii). Ten již dříve přišel s on-line fotokampaní Romů na sociálních sítích reagující na stereotypizující výroky prezidenta Miloše Zemana na adresu Romů, který na podzim 2018 několikrát veřejně o Romech prohlásil, že valná většina z nich nepracuje a pobírá sociální dávky.
 celý článek

Další články z rubriky..
romea - logo