romea - logo
24. ledna 2022 (pondělí)
svátek má Milena

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Jakub Polák: Přednádraží lze zachránit

Ostrava, 20.8.2012 10:29, (ROMEA)
Jakub Polák. Foto: Lukáš Houdek
Jakub Polák. Foto: Lukáš Houdek

Od okamžiku, kdy se veřejnost dozvěděla o ultimativním rozhodnutí vystěhovat nájemníky z ostravské lokality Přednádraží, situaci spolu s přáteli z řad nezávislých aktivistů a iniciativy ProAlt nejen sledujeme, ale také se v ní intenzivně angažujeme.

Rozhovory s majitelem domů, jeho nájemníky a zainteresovanými nevládními organizacemi a kompetentními úředníky nás upevnily v přesvědčení, že za celou aférou je zájem jistých podnikatelských kruhů, propojených s místní radnicí, uvolnit Přednádraží a jeho okolí pro jiné, lukrativnější využití a zbavit se jeho vesměs sociálně slabých a majoritou negativně vnímaných obyvatel. A to bez přiměřené náhrady a metodami, které jsou v rozporu nejen s dobrými mravy ale zřejmě i zákony.

Potvrzuje to i skutečnost, že romský koordinátor magistrátu města Ostravy Jan Chytil a pracovníci Poradny pro lidská práva a občanství, vedené Marií Poláčkovou, jinak členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny již několik měsíců, dlouho před rozhodnutím stavebního úřadu, hledají pro obyvatele Přednádraží náhradní ubytování. Předem seznámení s neochotou Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz poskytnout obecní byty a záměrem vytěsnit Romy z této lokality, zaměřují se vesměs na podnájmy v domech, kde již Romové žijí, nebo je vlastní.

Problémy s dodržováním zákonů má evidentně stavební úřad. Opominul, že rozhodnutí o okamžitém vystěhování musí posvětit soud. A protože havarijní situace nenastala náhle, ale postupně se zhoršuje již přinejmenším od povodní v roce 1997, měly mu předcházet aktivity stavebního úřadu, které by nutily majitele řádně se o svůj majetek starat a odstraňovat závady. Když se stavební úřad dodatečně obrátil na soud, ten mu žádost vrátil právě s poukazem na nedostatky v jeho dosavadním postupu.

Tento pátek se stavební úřad pokusil toto napravit a vyzval majitele domů, aby zjištěné závady odstranil ve lhůtě 60 dnů. Majitel Oldřich Roztočil to veřejně před médii označil za další šikanu s tím, že nehodlá do oprav investovat, když přetrvává tlak na vystěhování nájemníků. Hlavní problém, nefunkční kanalizaci, kdy na nejméně 8 místech je zborcený hlavní uliční sběrač a propadlá vozovka místních komunikací, ani nemůže sám opravit bez spolupráce s městem, které je majitelem této části kanalizace. A to dlouhodobě odmítá spolupracovat.

Přestože majitele pana Roztočila vnímají někteří zdejší sociální pracovníci a úředníci jen jako dalšího typického provozovatele ubytovacího zařízení pro „nepřizpůsobivé“, který vydělává na lidské bídě, musíme se ho zastat. Od doby, kdy před dvěma lety domy koupil od předchozího soukromého vlastníka, svádí marný boj s městskými úředníky, aby kanalizace byla opravena. Podal dokonce na ně trestní oznámení. Bez účinku. Dotčení zůstávají na svých místech a naopak panu Roztočilovi vyhrožují postihem. Přitom situace je dlouhodobě víc než kritická.

Jak nám sdělila Helena Balabánová, šéfka sdružení JEKHETANE, jehož terénní sociální pracovnice v lokalitě působí, vypukla zde ne jedna, ale hned tři epidemie žloutenky a nebezpečí nadále přetrvává. Sklepy domů, jak jsme se mohli sami přesvědčit, zůstávají zaplaveny zahnívajícími splašky z havarované kanalizace. Tento stav zůstává beze změny již několik let a svědčí o hrubém zanedbání povinností stavebního úřadu, hygienické stanice a úřadu městského obvodu, možná až o trestní odpovědnosti.

Je nějaká šance zachránit Přednádraží?

Mají jeho obyvatele jinou možnost, než odejít a uvolnit prostor spekulantům s nemovitostmi? Majitel Oldřich Roztočil nemá dost síly a zřejmě ani finančních prostředků, aby odstranil všechny závady. Za dobu jeho působení z více jak 100 bytů zůstávala větší část nevyužitá. Majitel je nedokázal opravit tak, aby je bylo možno řádně pronajmout, ale ani zajistit, aby nebyly načerno využívány lidmi, kteří zde bez úhrady čerpaly elektřinu a vodu a postupně rozebíraly ty části domů, které šly zpeněžit.

Je pravda, že dnes může počítat s podporou těch, kdo řádně platili, zůstali zde a spontánně se pustili do svépomocných oprav. Je ale třeba si uvědomit, že jde jen o hrstku lidí, sotva dvě desítky rodin, s minimem práceschopných členů. V jejich silách, ani při největším nasazení, prostě není uvést celé sídliště do pořádku. Pro jeho torzo, kde většina z deseti domů podlehne zkáze, se již nevyplatí obnovit kanalizaci a udržovat další inženýrské sítě. Současná sestava majitele a hrstky posledních nájemníků nemá šanci trvale obstát před tlakem developerů, kteří si na pozemky již nějaký čas brousí zuby.

Řešení existuje

Domy za záchranu stojí, Na svou dobu kvalitní architektura by v osvícenějších zemích již měla památkovou ochranu. Režné zdivo fasád z kvalitních cihel obstálo, přežilo povodně zasahující zde až do výše 1,5 m nad terénem, a může klidně vydržet i dalších sto let. Dostatek volného prostoru v okolí umožňuje, aby se stávající sídliště stálo jádrem budoucího komplexu sociálního bydlení, doplněného o občanskou vybavenost i další bytovou zástavbu. Pozemky jsou obecní, případně státní (nevyužívané části nádraží). Z urbanistického hlediska nic než nedostatek politické vůle a administrativní překážky nebrání vzniku až několikatisícového sídliště.

Předpokládalo by to vznik nového právního subjektu typu, stavebního bytového družstva, kde hlavním vkladem člena družstva není finanční částka, ale vlastní práce. Bylo by tedy určeno nejen Romům ale všem obtížně zaměstnatelným, kteří delší čas nemohou získat práci a jsou odkázaní na podporu a sociální dávky. Jednalo by se o určitou obdobu projektu Vesničky soužití Kumara Vishwanathana, tentokrát nikoli pro vybrané již socializovanější a přizpůsobenější, ale opravdu pro ty nejpotřebnější, často vnímané jako beznadějné případy, pro něž stávající koncepce sociální práce znají jen „umístění do ubytoven pod stálým dohledem“.

Motivační efekt práce na vlastním, na získání jistoty bydlení pro sebe a své děti, odkud mě už nikdo nevyžene, dokáže zdánlivé zázraky. Příležitost podílet se na tvořivé práci, co přináší hmatatelné výsledky, které mi budou trvale sloužit, možnost získat kvalifikaci v celé řadě řemesel, nejen získat vlastní majetek, ale i podílet se na správě společného majetku, má socializační efekt, nesrovnatelný s pouhým poučováním a mentorováním, o represivním nátlaku nemluvě.

Jedině takto lze vytvořit pozitivní vztah k práci a potřebné pracovní návyky, nikoli při obvyklé formě tzv. veřejných prací, jako je zametání apod., vnímaných vesměs jako ponižující a zahanbující. Zvláště pro mladé lidi, kteří již často už v několikáté generaci nedostali šanci získat práci odpovídající jejich schopnostem, by to byla jedinečná příležitost. Pro Romy účast na takovém projektu pomůže obnovit hrdost a sebevědomí, zbavit se poníženého postavení a a posílit emancipační úsilí.

Pro sociální pracovníky působící v sociálně vyloučených lokalitách, přijetí takovéhoto projektu znamená mj. zbavit se obecně sdílené a i oficiálně prosazované představy, že jedině rozptýlení takovýchto komunit.je řešení a umožní jednotlivcům jakousi integraci do majoritní společnosti.

Pro politiky, představitele veřejné správy a kompetentní úředníky to znamená najít dostatek politické vůle a ochoty překonat byrokratické překážky a vytvořit legislativní prostor pro vznik a fungování takovýchto svépomocných a samosprávných subjektů a sdružit prostředky ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva pro místní rozvoj, krajů a obcí..Využít možností čerpání evropských fondů místo na zřizování golfových hřišť apod., na podporu sociálního bydlení.

Pro současného majitele domů znamená postup městských úředníků konec jeho byznysu. Majitelem pozemků je město a sotva ho kdo odškodní za zmaření podnikatelského záměru, když si ho spoluzavinil. Nebyl ochoten vzít na sebe podnikatelské riziko a investovat vlastní prostředky do opravy kanalizace (mohl by na městu zpětně vysoudit jeho podíl na nákladech). Prázdné byty ani neopravil, ani je nenabídl zájemcům ochotným participovat na jejich zprovoznění. Nedokázal ani alespoň zabránit jejich postupné devastaci. Zastavit tlak na likvidaci Přednádraží sám nedokáže. Na to je příliš malá ryba , která narazila na velké žraloky.

Šanci má jedině velkorysý komplexní projekt schopný získat širokou podporu veřejnosti a institucí a dosáhnout na zdroje z domácích a též evropských fondů. Tím rozhodně není zajištění soukromých bezpracných zisků. Kdyby se podařilo něco podobného, co svého času též v Ostravě Kumarovi s Vesničkou soužití, může mu dát současnému majiteli nově vzniklé družstvo férovou nabídku na odkoupení v podobě měsíčních splátek ve výši jím dosud vybíraného nájemného po určitou dobu – dejme tomu jednoho roku. Pokud by prokázal potřebné organizační a manažerské či jiné schopnosti mohlo by ho družstvo zaměstnat a umožnit mu získat členský podíl.

Máte snad někdo jiný, lepší návrh jak pomoci těm nejpotřebnějším a jak je dostat z pasti chudoby? Jak řešit problém sociálního bydlení tak, aby se nestal zdrojem soukromého obohacování na úkor státu, jako se tomu stalo v případě ubytoven s přemrštěnými platbami?

Nemohu si odpustit trochu smutný povzdech. Mnozí z nás znají a budou souhlasit se známým výrokem filosofa Jana Patočky: „Všichni tak nějak cítíme, že pravda a spravedlnost je na straně těch nejponíženějších a nejubožejších“. Ve schopnosti vyvodit z toho tak zásadní důsledky pro své jednání je asi Kumar Vishwanathan jedinečný. Naděje ale je. Právě s jeho pomocí se rodí první krůčky na cestě ke změně. Mohly by k nim patřit i tyto dva dokumenty, které se zrodily v ostravském Přednádraží.. Přáli bychom si, aby je média zvařejnila v plném znění.

Výzva zastupitelstvu Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

My, níže podepsaní obyvatelé Přednádraží a jejich přátelé jsme se na společné schůzi konané dne 16. 8. jednomyslně dohodli na výzvě starostovi a radním městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, aby se dostavili na setkání, které svoláváme na čtvrtek 23. 8. v 10:30 hod. do ul. Přednádraží. Žádáme, aby nám zde tito představitelé jednoznačně a pravdivě sdělili, jaké záměry mají s lokalitou Přednádraží a domů na ul. Palackého.

Důvody, které nám byly oficiálně sděleny, považujeme za zástupné, neboť stav, na který se odvolávají, zde přetrvává již řadu let, aniž by příslušné úřady situaci řešily dle svých zákonných povinností. Podle neoficiálních informací máme podezření, že představitelé Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz postupují v rozporu s oprávněnými zájmy a zákonnými nároky svých občanů.

Petice „Zachraňme Přednádraží“

Protestujeme proti postupu orgánů státní správy a obecní samosprávy v případě souboru bytových domů známých jako „Přednádraží“ v Ostravě- Přívoze. Dlouhodobě přetrvávající spory o vlastnictví a o plnění povinností při správě majetku způsobily vedle zanedbání běžné údržby další zbytečné škody. Vedle důsledků postupně se šířící havárie kanalizace též úmyslnou devastaci té části budov, která nebyla obsazena a zajištěna. Současný stav přetrvává již několik let, aniž by jej příslušné orgány řešily. Aniž by došlo v poslední době k nějakému výraznějšímu zhoršení stavu, pro obyvatele lokality naprosto nečekaně přišlo nařízení stavebního úřadu o okamžitém vystěhování.

Nájemníci, i když řádně plnili své povinnosti, nemají šanci najít odpovídající náhradní bydlení. Město prý nemá obecní byty a protože se jedná v převážné většině o romské a další sociálně slabé rodiny, nemají vzhledem k známé situaci, zejména předsudečným postojům majority, reálnou šanci získat řádné nájemní smlouvy na bydlení srovnatelné kvality na volném trhu s byty. Byly jim městem nabídnuty pouze ubytovny s nesrovnatelně nižším standardem bydlení a naopak s několikanásobně zvýšenými náklady. Ty by byly pro mnohé rodiny prakticky likvidační.

Z postupu úřadů a komunálních politiků je zřejmý záměr celé sídliště zlikvidovat a uvolnit pozemek pro nové podnikatelské záměry. Přitom se jedná o soubor 10 třípodlažních budov kvalitní architektury i provedení, při řádné údržbě nabízející i na dnešní poměry slušný standard bydlení. Okolní volné pozemky umožňují doplnění o další výstavbu, jak občanské vybavenosti, tak, dalších bytových domů. Lokalita by byla ideální pro vznik uceleného komplexu sociálního bydlení. Záměr původního stavebníka – státních drah – zajistit pro své zaměstnance kvalitní a finančně dostupné bydlení, ostře kontrastuje se současným postojem obce a státu.


Požadujeme, aby příslušné orgány zastavily tlak na vystěhování obyvatel Přednádraží a na likvidaci současné podoby lokality Přednádraží a naopak učinily vše pro její záchranu jako jádra pro vznik komplexu sociálního bydlení zbudovaného na principech samosprávy a svépomoci, spravované neziskovou organizací s plnou participací jeho obyvatel.

Přečteno: 3545x
 

Kam dál:

Štítky:  

Bydlení, Sociální vyloučeníHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo