romea - logo
17. ledna 2021 (neděle)
svátek má Drahoslav

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Naděje na spravedlivou školu: Od vizí akademiků a "bláznivých hipísáků" k novele školského zákona

20.2.2015 16:39
Klára Šimáčková Laurenčíková
Klára Šimáčková Laurenčíková

„Části dětí nebylo doposud systémem umožněno vzdělávání odpovídající jejich reálnému vzdělávacímu potenciálu, což má přímé dopady i na možnosti jejich pozdějšího profesního uplatnění. Věřím, že se situace teď už konečně začíná měnit,“ říká Klára Šimáčková Laurenčíková, která reformu škol směrem k inkluzivnímu vzdělávání připravovala na ministerstvu školství v době, kdy byl ministrem Ondřej Liška. Dnes do diskusí vstupuje z pozice předsedkyně odborné společnosti, která se inkluzí zabývá (ČOSIV). Bavili jsme se o tom, zda novela školského zákona, kterou poslanci schválili minulý týden, opravdu přináší reálnou naději na spravedlivou otevřenou školu.

Nakolik je schválení novely v této podobě důležitá věc, co se vlastně stalo?

Je to velmi důležitá věc. Došlo k několika úpravám, které reagovaly na připomínky ČOSIV a mnoha dalších organizací a odborníků. Zařazení do speciální školy či třídy nebude samo o sobě podpůrným opatřením. Podpůrná opatření také bude možné kombinovat tak, aby nejlépe odpovídala potřebám konkrétního žáka. V neposlední řadě bylo odstraněno velmi vágně formulované ustanovení k diagnostice mentálního postižení, které se dalo vyložit dvěma diametrálně odlišnými způsoby. Jeden z výkladů mohl vést k tomu, že by diagnózu mentálního postižení mohly dostat děti s mimointelektovými obtížemi např. specifickými poruchami učení, sníženou pozorností nebo problémy v chování.

Nyní by tedy už nemělo hrozit, že tyto děti budou vyřazeny z hlavního vzdělávacího proudu, z „normální“ školy?

Ano, školský zákon v této podobě je velký posun. Už v roce 2009 jsme měli na ministerstvu školství pracovní skupinu složenou z odborníků z akademických pracovišť, nevládek, škol..., kde jsme řešili podobu paragrafu 16 a velmi jsme stáli o to, aby se změnila ustanovení, která rozdělují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do tří kategorií – na žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Aby se změnila tak, jak je to v právě schválené novele, kde se hovoří o žákovi, který potřebuje podpůrná opatření a má na ně také nárok. Je to velký úspěch, výsledek mnohaleté komunikace mezi ministerstvem a odborníky. Zákon teď konečně jasně udává směr k inkluzi, ale je jasné, že na tento krok musí navázat kroky další, jako třeba změna financování regionálního školství tak, aby podpůrná opatření bylo z čeho zaplatit.

Je to tedy skutečně podobné tomu, oč jste se snažili na ministerstvu za Ondřeje Lišky?

Ano, je to přesně tak. Připravovali jsme komplexní Národní plán inkluzivního vzdělávání, který ale pak po personálních změnách na ministerstvu „šel k ledu“. V tom plánu jsme také pracovali s kategorií žáků, kteří mají nárok na podpůrná opatření. Aktuální novela jde stejnou cestou. Předchozí škatulkování dětí do tří kategorií speciálních vzdělávacích potřeb nefungovalo. Zvlášť kategorie zdravotního a sociálního znevýhodnění byly velmi obtížně definovatelné a nebyly na ně navázány ani žádné odpovídající finanční zdroje na podporu znevýhodněných dětí. Navíc byla „nálepka“ sociální znevýhodnění pro řadu rodičů i dětí nepříjemná a odmítali ji.

Připomeňme si, oč vlastně v tom tématu jde – proč jsou „praktické školy“ takový problém, za jehož neřešení Českou republiku opakovaně kritizují evropské instituce, odborníci, aktivisti...?

Velká část lidí, kteří pracují na základních školách praktických se domnívá, že je to prostředí, které dětem pomáhá, kde se cítí více bezpečně, kde mohou zažít více individuální přístup, kde se možná necítí tolik odlišné. .A že to je systém vzdělávání, který je připravuje na dospělý pracovní život v oblasti nějakých praktických dovedností. Problém je ovšem v tom, že velká část těch dětí tam nepatří, jsou tam zařazeny chybně, nedostaly ani šanci vstoupit do „normální“ školy a zažít tam nějaký opravdu podpůrný přístup, který by jim umožnil dohnat jejich handicap. Velká část těch dětí je apriori systémem odsouzena k mnohem omezenějšímu pracovnímu uplatnění, protože prostě nedostanou šanci získat plnohodnotné vzdělání, které by jim umožňovalo absolvovat kvalitní střední školu a potom vysokou školu a působit v kvalifikovaných profesích typu lékař, právník či vysokoškolský učitel

Nerovnost v přístupu ke vzdělání tedy ty „systémem odsouzené“ děti provází celý život....

Velká část těch dětí bez ohledu na jejich talent a skutečné předpoklady dostane předem tak podnastavenou laťku, že možná sice prožijí nějakých relativně klidných devět let na základní škole, ale z hlediska jejich celoživotního uplatnění, mají zásadně omezené možnosti. Řada dětí nastupuje do praktických škol rovnou, další vypadávají z hlavního vzdělávacího proudu zhruba na úrovni třetí třídy, jako děti „selhávající“. Já se domnívám, že bychom ale měli hovořit o selhávajícím systému a selhávajících přístupech... Asi si všichni dovedeme představit, že pokud vychodím zvláštní školu, tak ve společnosti, která je ještě stále dost předpojatá vůči lidem z jiného etnika, vůči odlišným skupinám od „majority“, tak je skoro nemožné získat solidní zaměstnání, postarat se ekonomicky dobře o rodinu. Aže tu číhá celá řada dalších pastí v podobě problému s bydlením a problematického chování – nejrůznější podoby závislostí ap... Vzdělání je tím, co může tento začarovaný kruh, který se reprodukuje mezi generacemi, rozetnout a ukázat „cestu ven“.

Připomeňme ještě další základní věc, o níž se v této souvislosti mluví: Je na praktických školách hodně romských dětí? A víme to s jistotou? Vedou se pře o to, zda lze shromažďovat „etnické“ statistiky...

Z šetření České školní inspekce, kanceláře ombudsmana i ministerstva školství vyplývá, že se skutečně pohybujeme někde kolem 25-30% romských dětí v praktických školách. A skutečně není možné, aby se u romských dětí vyskytovalo lehké mentální postižení – což je diagnózna, kvůli níž se dítě posílá do „zvláštní školy“ - několikanásobně častěji než u ostatních dětí. Tady je naprosto zřejmé, že dochází k diskriminaci dětí z důvodu jejich etnicity.

A jak je to s těmi statistikami?

Evropská směrnice proti rasismu a rasové nesnášenlivosti nabádá k tomu, aby byla etnická data, byť neadresně a anonymně, sbírána, pokud jsou zjevné nějaké diskriminační mechanismy v oblasti vzdělávání. Aby byla sbírána dokonce opakovaně, aby se dalo měřit, zda jsou úspěšné kroky, které s diskriminací bojují. Čili já bych tady polemizovala s těmi, kteří říkají, že etnická data sbírat nemůžeme, dokonce nesmíme, myslím, že je to do jisté míry alibismus lidí, kteří ten stávající systém obhajují.

Jedna věc je, že romské děti nemohou být násobně více postiženy lehkým mentálním handicapem, druhá věc, že vzhledem k prostředí, v němž vyrůstají, mohou být některé z nich určitým způsobem znevýhodněny... Co s tím? Řešit to na základní škole je asi pozdě...

Ano, a nevyřeší to ani povinný poslední ročník mateřské školy. Velký problém je, že tu chybí koncept rané péče, tedy péče o děti ve věku od jednoho roku do tří let. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že tam, kde se cíleně s rodinou se sociálním znevýhodněním pracuje, ideálně už v raném věku dítěte, kde se rodičům pomáhá přicházet na způsoby, jak rozvíjet jejich děti a pomáhá se jim k tomu vytvořit vhodné prostředí, tak tam se dítě může dobře zapojit do předškolního vzdělávání a do základního vzdělávání bez nějakého zjevného handicapu. Další podstatný problém je, že řada sociálně znevýhodněných dětí se nedostává do běžných mateřských škol, kde by se mohly dále rozvíjet či se učit spolupracovat s ostatními spolužáky. To jsou věci, které se v nepodnětném rodinném prostředí učí velmi obtížně. Míjejí tak další šanci srovnat některé své handicapy...

Jak by to mohlo fungovat? Vnucuje představa obrovské armády vzdělaných kompetentních terénních pracovníků, nízkoprahových center...

Nemyslím, že to je ten největší problém. Ano, určitě je zapotřebí ty služby doplnit a investovat do nich. Ale hlavně je nutné mít komplexní vizi – kromě systému rané péče a dalších terénních služeb, například sítě mateřských center, je to bezpochyby například zajištění sociálního bydlení. Je to provázaný celek a v lecčems chybí i vize i legislativa.

Vraťme se k novele školského zákona, respektive k tomu, co bude následovat: Říkáte, že to je nadějný, důležitý první krok. Ale nezastaví se další kroky na nedostatku peněz?

Myslím, že už ne, že novela situaci podstatně mění. Pokud zákon opravdu vejde v platnost, tak je to prostě tak, že žák, ať už je ve školském systému kdekoli, má ze zákona nárok na podporu, aby mohl ve škole dobře prosperovat. Už nemusí být ve speciální škole nebo základní škole praktické, aby mohl dostat nějaké vyšší finanční krytí na podpůrná opatření, která potřebuje, jak je to nyní. Ať samozřejmě, pokud ta podpora má být reálně poskytnuta, tak musí být zaplacena. Ať už jde třeba o úvazek asistenta pedagoga, speciální pomůcky, další odborné služby... Zákon říká: Toto deklarujeme, je to závazné. Dokonce je to tak, že je tedy protizákonné tento závazek nenaplňovat. Ministerstvo školství se několikrát veřejně vyjádřilo a zavázalo k tomu, že s novelou školského zákona propojí nový systém financování regionálního školství tak, aby se k dítěti mohly dostat peníze, které na svou podporu potřebuje. Ministerstvo ještě ten nový koncept připravený nemá. Ale je jasné, že to bude vyžadovat nějaké peníze navíc, že mluvíme o miliardách. Jenže není důvod, aby se toto navýšení rozpočtu nestalo prioritou – zdá se, že vůle politiků je v tomto ohledu nebývale jednotná.

Stejně si dovedu představit, že politici začnou mluvit o nedostatku peněz, o tom, že musíme být realisty, že prostě musíme postupovat krůček po krůčku, nemůžeme zavádět inkluzi na školách, které na to nejsou připravené... A že vše zase zůstane otevřené.

Určitě takové snahy o „oddálení“ budou. Domnívám se ale, že ten nový zákon ministerstvu nedává možnost to oddalovat do nekonečna. Až vejde v platnost, půjde o to, zda ministerstvo, politici, školy... postupují podle zákona nebo proti němu. Ten zákon prostě vytváří novou situaci.

A co společenský tlak? Řada odborníků je skeptická i proto, že se domnívá, že nejsou připravené nejen školy, ale co je horší – není připravená společnost. Ta je plná předsudků a část „bílých“ rodičů tlačí na ředitele škol, aby romské děti segregovali. Nemůže tedy dojít třeba k tomu, že praktické školy sice zaniknou, ale stanou se z nich „ghetto školy“, ve kterých bude segregace romských dětí pokračovat?

Domnívám se, že celá řada „majoritních“ rodičů se odlišných dětí bojí ve chvíli, kdy s nimi škola není připravena dobře pracovat – není vybavena personálně, nemá asistenty... Pak to rodiče mohou vnímat jako riziko a někdy i oprávněně. Dá se prostě předpokládat, že větší skupina sociálně znevýhodněných dětí opravdu potřebuje zpočátku nějaký typ podpory, aby mohly ve škole normálně prospívat. Za současných podmínek je tedy pro spoustu lidí odlišnost hrozbou, protože necítí, že je s tím spjatá také nějaká podpora... Už jsme o tom mluvili - je nutný komplexní plán. Na první krok, kterým je novela školského zákona a druhý nezbytný krok v podobě reformy financování, musí navázat další kroky: Změna poradenských služeb, změna přípravy budoucích pedagogů, změna fungování školské inspekce, propojení školy se sociálními službami....

Vy jste každopádně optimistka – ke změnám nyní už vlastně neodvratně dojde...

Ano. Změny už tu dokonce jsou. Je čím dál víc škol, které inkluzi chápou jako něco normálního a touto cestou jdou. Téma se častěji objevuje i v médiích. Už není třeba vysvětlovat, co inkluze je a proč je důležitá, diskuse se vede o tom, jaké cesty k ní vedou. To je samo o sobě velký posun ve srovnání se situací před takovými pěti lety. Posun tu je. Téma už prostě není ve společnosti vnímané jako výkřik bandy bláznivých intelektuálů a hipísáků, idealistů z nevládek. Je v důležitých vládních strategiích a je teď už i v zákoně. Tón veřejné diskuse se mění. A já věřím, že se to už nezastaví.

Přečteno: 2026x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Diskriminace, školství, Školní inspekce, Romské děti , Inkluzivní vzděláváníHLAVNÍ ZPRÁVY

Josef Gabčo (FOTO: AC Sparta Praha futsal)

Skvělý romský futsalista Josef Gabčo mění dres! Z jeho umu bude těžit AC Sparta Praha!

15.1.2021 18:00
Josef Gabčo až do včerejška patřil mezi opory prvoligového futsalového týmu SK Olympik Mělník. O jeho výjimečném postavení hovoří fakt, že od začátku kromě dresu navlékal také kapitánskou pásku. To vše již patří minulosti. Nově bude 27-letý hráč oblékat dres AC Sparta Praha.
 celý článek

Nakladatelství Naše vojsko nabízí ve svém obchodu kalendář s portréty

Policie uzavřela případ propagace nacismu. Na nakladatelství Naše vojsko podala žalobu!

15.1.2021 17:35
Kalendář pro rok 2021 s portréty nacistických pohlavárů Třetí říše se může stát nakladatelství Naše vojsko osudným. Policie právě ukončila vyšetřování propagačních předmětů s nacistickou tématikou a podala návrh na žalobu. Informoval o tom mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
 celý článek

Policie zasahuje 30. 10. 2020 proti muži, který ohrožoval Bartoloměje Girgu a jeho sedmiletého syna pistolí (FOTO: repro video Bertík Girga)

videoBertík Girga: Muž mířil na mého sedmiletého syna pistolí, policie to vyhodnotila jako přestupek. V únoru jdeme vypovídat na úřad

15.1.2021 15:10
Nedávno došlo v Bílině k vážnému incidentu. Neznámý muž zde před místní prodejnou ohrožoval pistolí zpěváka a textaře Bartoloměje Girgu a jeho syna. Girga je ve veřejnosti znám jako Bertík. Podle jednoho z policistů šlo o pistoli plynovou, Bertík neví, o jakou jde zbraň, podle jeho vyjádření mu však policista sdělil, že byla předělaná na kovové kuličky. Incident se odehrál na parkovišti před bílinskou prodejnou Penny. Policie nakonec celý incident vyhodnotila jako přestupek.
 celý článek

 

Další články z rubriky..
romea - logo