romea - logo
17. srpna 2018 (pátek)
svátek má Petra
Loading
rozšířené vyhledávaní

Ivan Gabal: Jsou vzdělání a školský systém nástroje změny nebo konzervace statu quo?

Praha, 27.9.2012 9:19, (Romano voďi)
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Rámcové srovnání situace romských menšin v pěti nových členských státech z unijní perspektivy, které je v běhu, klade na vzdělání centrální význam. Vidí ho jako motor mezigenerační změny a prostředek obratu od segregace k integraci. Výchozí však musí být analýza stavu a vývoje i analýza bariér. Přinejmenším proto, že akcent na desegregační politiku, který byla páteří unijních dokumentů i deklaratorních závazků vlád pěti nových členů EU (ČR, SR, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko) nepřinesl žádoucí výsledky ani obrat nepříznivého vývoje. S ohledem na rozdílnou situaci, postavení i početnost romských komunit v jednotlivých zemích asi nelze hledat uniformní integrační politiku EU a postup musí být více „národní“. Nicméně je společným jmenovatelem situace všech pěti zemí spíše tendence k prohlubování segregace a sociálního vyloučení a spolu s tím i expanze interetnických střetů a silná migrace zejména balkánských romských komunit do západní Evropy.

Pokud jde o vzdělání, jsou vývojové tendence, jakkoli s velmi různou intenzitou, ve všech pěti zemích obdobné:

1.

Silné podíly dětí ukončujících základní vzdělávání předčasně s adekvátními důsledky ve zhoršení vyhlídek na kvalifikaci nebo střední vzdělání a znovu se vynořujícím problémem vysokých podílů dětí s poruchami gramotnosti v oblasti čtení, psaní, počítání, nemluvě o sociální nebo IT gramotnosti.

2.

Narůstající či posilující tendence k segregovanému či etnicky homogenizovanému školství, a to jak objektivním tlakem segregovaných bydlišť a lokalit, segregačním tlakem majoritní populace v umísťování dětí do základních škol, ale v neposlední řadě i nezanedbatelným subjektivním zájmem romských rodičů ulehčit a zjednodušit dětem základní vzdělávání pobytem ve „vlastním“ a známém prostředí s převahou romských žáků.

3.

Prosazení romských chlapců a dívek do středního vzdělání v podobě vyučení a zejména úplného středního vzdělání zůstává řádově nižší než u jejich vrstevníků a řadí se spíše mezi stále výjimečnější a méně úspěšné. Překonání bariéry mezi základní a střední školou je ve všech zemích největší překážkou zvýšení podílu středoškoláků, a to z důvodu objektivní náročnosti a malé podpory ze strany škol i v důsledku klesajícího faktického zájmu a potřebné podpory dětí v romských rodinách. Výzkumy sice ukazují převažující kladné postoje romských rodičů, ale realita je jiná.

4.

S výjimkou Maďarska, kde je poslední předškolní rok v mateřské škole povinný a státem hrazený, je v ostatních zemích podíl dětí, které přichází do školy po mateřské škole a předškolní přípravě v jejím rámci stále řádově nižší než u neromských vrstevníků. Tento stav samozřejmě od počátku snižuje šance romských žáků držet se svými vrstevníky výkonově krok.

5.

Významnou odlišností oproti praxi i koncepčnímu přístupu v zemích západní Evropy je přetrvávající existence a podpora speciálních škol v exkomunistických zemích a tendence ke klasifikaci sociálního znevýhodnění a speciálních pedagogických nároků dítěte jako důvod k jeho vyřazení ze základního školského kurikula. Spolu se segregační tendencí existence speciálního školství nadále nové členské země odlišuje z hlediska vzdělávací a školské praxe i šancí na vzdělání u znevýhodněných žáků. Jejich dráhy diverguje oproti majoritě namísto tlaku na jejich inkluzi a konvergenci. A opět, i zde se projevuje nejen neschopnost hlavního školského proudu integrovat tyto žáky namísto jejich vytlačování, ale také ochota a zájem romských rodin akceptovat speciální školské dráhy jako osvědčené a přijatelné nebo snadnější.

Při úvaze nad těmito závěry o převažujících společných a nepříznivých trendech ve vývoji vzdělání romských žáků všech pěti nových členských zemí se nelze zbavit dojmu silné setrvačné tendence v jejich školských systémech. Tíhnou ke vzniku „romských“ tříd nebo škol, mají tendence k oddělování, respektive vytlačování sociálně znevýhodněných žáků do speciálního školství mimo hlavní proud a stále nejsou schopny doplnit či nahradit znevýhodnění generované sociálním původem motivační aktivitou a výkonností školy. Důsledkem toho jsou žáci s neukončeným vzděláním nebo bez kvalifi kace, vysoké podíly dětí s narušenou gramotností a přetrvávající nízké počty dětí, které dosáhnou na střední nebo dokonce vysokoškolské vzdělání. A to navzdory enormnímu růstu počtu míst na středních a vysokých školách po pádu komunismu.

Závěr je tedy zřejmě o tom, že ve všech postkomunistických zemích se ve vztahu k romským žákům vzdělání nestalo motorem mezigenerační změny a školské systémy se nestaly nástrojem motivujícím ke vzestupu mobility romských žáků, ale naopak nástrojem mezigeneračního přenosu znevýhodnění. To vše navzdory legislativním, soudním i politickým tlakům na desegregaci a inkluzi. Je sice třeba opět zdůraznit, že tyto tendence se prosazují s velmi rozdílnou intenzitou a v rozdílných podmínkách na široké škále od situace Maďarska, které se v inkluzivní školské politice dostalo nejdále, až po Rumunsko a Bulharsko, kde vzdělanostní propad zasahuje daleko větší podíly romské populace. Přesto je možné hovořit o společné setrvačné existenci konzervativního „postsocialistického“ školského systému, který se nedokáže vyrovnat s heterogenitou žáků a doplnit sociální a etnické rozdíly, znevýhodnění a nerovnosti, aniž by generoval vysoké podíly žáků se vzdělanostním, kulturním, kvalifikačním a sociálním defi citem nebo tyto žáky vytlačil mimo hlavní vzdělávací proud. A protože jsou i nadále ve všech pěti zemích problémem spolehlivá data a systematické sledování vývoje, nelze se vyhnout hypotéze o možném zhoršování tohoto trendu.

A zřejmě rovněž univerzálně platí, že stejně jako se objektivně zhoršilo postavení romských komunit a jejich nezanedbatelná část se „propadla“ do segregovaných a sociálně vyloučených komunit, došlo i k dalšímu zhoršení motivační a výchovné výkonnosti rodin vůči vzdělání dětí.

Pro vzdělanostní politiky zde vzniká velký rébus. Kde začít? U romských rodin a zejména matek v obnovování zájmu o systematické a aktivní vzdělání jejich dětí? U navštěvování mateřských škol a motivování dětí k vzestupné mobilitě? U takové modernizace školských systémů, které by vědomě překonávaly, doplňovaly a v jistém smyslu „nahrazovaly“ či negovaly nestimulující rodinné zázemí vlastní motivační aktivitou a schopností pracovat diferencovaně se všemi dětmi na celé škále jejich výkonnosti, zájmu a mobilitních aspirací? A co je v tom celém „česká otázka“? Podle mě to, zda vývoj u nás bude tendovat k přebírání spíše vzdělávacího habitu a kultury západoevropských školských systémů a staneme se jakousi lokomotivou integračních výkonů romských žáků vzhledem k ostatním postkomunistickým zemím, nebo zda se budeme propadat na balkánské standardy a posilovat segregované, speciální a „pologramotné“ romské školství. Možná se pletu, ale jinou alternativu nevidím.

A ještě zcela závěrem musím zdůraznit, že jakákoli modernizační i komparativní hodnocení a rozhodování o tom, zda výkonově stoupáme nebo klesáme, jsou myslitelná jenom tehdy, pokud se bude systematicky, kvalifi kovaně a srovnatelně měřit vše, co je na vzdělanosti dětí a výkonech škol možné, a to včetně etnického původu žáků. Překonat stávající a prohlubující se propast mezi vzdělanostními drahami a šancemi romských a neromských žáků dokážeme jen a pouze tehdy, pokud tyto nerovnosti budeme neustále monitorovat. Bez spolehlivých informací se modernizační a reformní politika dělat nedá. To si musí uvědomit jak tvůrci školského prostředí a systému, tak aktéři z romského prostředí. Věřím, že alespoň v této dílčí oblasti, kde vykazujeme ve srovnání s dalšími zeměmi nepochybně vyšší výkonnost a vybavenost, snad již máme odpor ke sbírání etnických dat za sebou.

***

Dr. Ivan Gabal je sociolog, pracuje ve své firmě GAC, která se zabývá hledáním řešení a politik pro složité společenské problémy. GAC zpracovala prvou mapu vyloučených lokalit a první srovnání vzdělanostních drah romských a neromských žáků. Ivan Gabal žije a pracuje v Praze, jeho manželkou je Jana Hybášková, velvyslankyně EU v Iráku. Ivan Gabal letos kandidoval do Senátu jako nezávislý za Zelené a KDU v Praze.

Přečteno: 4279x

Kam dál:

Štítky:  

Vzdělávání, Děti, RV, RV 9/2012HLAVNÍ ZPRÁVY

Matka romského dítěte, které mělo údajně stát na začátku konfliktu v brouzdališti v Dubí, poskytla 11. 8. 2018 rozhovor serveru Romea.cz (FOTO: repro ROMEA TV)

videoVIDEO: Nové svědectví z rvačky na koupališti v Dubí. Konflikt měla vyprovokovat "bílá" žena. Hodila s romským dítětem do bazénku

12.8.2018 11:45
Koupaliště Plivátko v Dubí je momentálně asi nejznámější v celé naší republice. Jak již server Romea.cz informoval zřejmě banální incident nebo dokonce jen hra dětí v brouzdališti vyvolala hádku a následně i rvačku nejdříve mezi "bílou" a romskou ženou. Pak se do bitky zapojili i muži. I když se celá událost odehrála už v úterý, do dnešního dne média nezveřejnila výpověď ani jednoho Roma nebo Romky.
 celý článek

Michal Koky, student druhého ročníku farmacie na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně (FOTO: archiv Michala Kokyho)

Student farmacie Michal Koky: Lidé si myslí, že jsem Ital nebo Řek

8.8.2018 0:01
Michal Koky studuje druhým ročníkem farmacii na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. „Zdravotnictví mě lákalo už od dětství. Vždy jsem věděl, že se v budoucnu chci pohybovat v této sféře. Na gymnáziu mě ze všech předmětů nejvíce bavila chemie. Farmacie zahrnuje obě tyto oblasti, a tak jsem si ji vybral jako studijní obor,“ přibližuje Michal.
 celý článek

Ilustrační FOTO

Banální konflikt v brouzdališti vedl k rvačce. Několik Romů mělo zbít mladého muže. Policie rasistický podtext prozatím nevyšetřuje

8.8.2018 21:57
Na koupališti v severočeském Dubí došlo ke rvačce, kterou vyvolala roztržka mezi matkami na dětském brouzdališti. Skupina několika Romů pak měla brutálně zbít mladíka, který se zastal jedné z žen. O situaci informovali svědci přes sociální sítě a událost vyvolala vlnu protiromských rasistických příspěvků. Policie však okolnosti případu teprve prošetřuje a zatím vyloučila rasový motiv incidentu.
 celý článek

 

Další články z rubriky..
romea - logo