romea - logo
20. května 2019 (pondělí)
svátek má Zbyšek
Loading
rozšířené vyhledávaní

Český helsinský výbor a ROMEA zaslaly politickým stranám ke Dni lidských práv otevřený dopis. Odpověděly ČSSD, TOP 09 a KSČM

Praha, 9.12.2013 17:30, (ROMEA)
--ilustrační foto--
--ilustrační foto--

Český helsinský výbor (ČHV) a občanské sdružení ROMEA zaslaly politickým stranám ke Dni lidských práv otevřený dopis, v němž vyjmenovávají nedostatky, které v této oblasti existují na vládní a parlamentní úrovni. Text tohoto dopisu i odpovědi třech politických stran, které a něj reagovaly, nyní zveřejňujeme.

Otevřený dopis politickým stranám

Vážená paní, vážený pane,
obracíme se na Vás jako na reprezentanty politických subjektů, které uspěly v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny, a které mají proto možnost se podílet na sestavení nové vlády a na tvorbě či realizaci jejího programového prohlášení.

Jako nestátní neziskové organizace usilující dlouhodobě o ochranu a naplňování základních lidských práv v České republice na Vás apelujeme, abyste na oblast ochrany lidských práv ve svém programu a ve své činnosti v příštích čtyřech letech nezapomínali a abyste se všemi prostředky zasadili o to, že ochrana a naplňování lidských práv zejména zranitelných skupin obyvatelstva jako jsou děti, osoby se zdravotním postižením a senioři, bude patřit mezi priority budoucí vlády. Jako naléhavé spatřujeme řešení zejména těchto zásadních oblastí či konkrétních problémů:

Systémová a institucionální rovina:
· neobsazení pozice zmocněnce vlády pro lidská práva/ministra pro lidská práva a politizace této pozice;
· absence vize a dlouhodobé strategie v oblasti ochrany lidských práv v ČR;
· absence nezávislé instituce zaměřené na monitorování stavu lidských práv v ČR podle tzv. pařížských principů;
· implementační deficit ve vztahu k plnění mezinárodních úmluv o lidských právech, zejména Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, Úmluvy o právech dítěte, ale i národních akčních plánů a koncepcí přijatých k realizaci mezinárodních lidskoprávních úmluv;
· absenci dotačních programů na jednotlivých resortech či na úrovni krajů zaměřených na podporu projektů zacílených na oblast ochrany lidských práv;
· absenci zákona o bezplatné právní pomoci, který by umožnil přístup ke spravedlnosti zranitelným skupinám;
· převládající institucionální péči o osoby nezletilé, osoby se zdravotním postižením i seniory;
· snižování sociální ochrany a přístupu k sociálním právům včetně odmítání ratifikovat revidovanou Evropskou sociální chartu;
· přijetí zákona o sociálním bydlení
· přetrvávající diskriminaci na základě věku, zdravotního postižení, pohlaví i rasy a nefunkčnost antidiskriminačního zákona;
· přijetí zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob
· soustavné a dlouhodobé porušování či opomíjení základních lidských práv osob vězněných, osob v institucionální péči (dětí, pacientů v psychiatrických léčebnách, klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb) a selhávání kontrolních mechanismů ze strany zřizovatelů;
· absenci hlubšího a dlouhodobějšího dialogu a vzájemné spolupráce mezi veřejným a občanským sektorem na řešení lidskoprávních témat;

Rádi bychom zdůraznili, že jsme ochotni a připraveni spolupracovat a podílet se s Vámi na všech výše uvedených tématech. Zároveň Vás tímto žádáme o vyjádření, zda a jakým způsobem se chce Vaše politická strana zasadit o zlepšení ochrany lidských práv v ČR v příštích čtyřech letech a jaké priority či problémy považujete za nejpalčivější.

Táňa Fischerová, předsedkyně ČHV
Lucie Rybová, členka předsednictva ČHV

fischerova-tana-volba_13.jpgOdpověď TOP 09

Vážená paní Fischerová, vážená paní Rybová,
v úvodu bych ráda zdůraznila, že TOP 09 se již od počátku svého vzniku ve svých základních hodnotových principech věnuje i lidským právům, jejichž dodržování a ochranu považuje za základní předpoklad fungování lidské společnosti. V programu TOP 09 stojí zásadní premisa, ze které odvíjíme své budoucí kroky, proto si z něj dovolím citovat:

„TOP 09 respektuje rovnost občanů v oblasti práva, svobodu ve všech rovinách duchovních a solidaritu s těmi, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci. Zastáváme názor, že na počátku řešení takové situace musí být vůle jednotlivce zmobilizovat vlastní síly, přirozeným zdrojem pomoci je rodina a okruh blízkých. Na dalším místě je pomoc subjektů občanské společnosti a teprve posledním zdrojem záchrany zvnějšku je stát. Takto dodržovaný princip subsidiarity ochrání celou společnost před zneužíváním plošně přidělované státní podpory. S úctou k důstojnosti každého člověka pomůžeme těm, kteří pomoc prokazatelně potřebují. Zároveň však stojíme za přesvědčením, že každý člověk nese odpovědnost za vlastní zdraví, péči o rodinu, pracovní aktivity a prozíravé zabezpečení na stáří.“

 I v situaci, kdy se naše strana nebude podílet na vládě a v Poslanecké sněmovně bude zastávat roli opozice, budeme dbát na prosazování těchto zásad a principů. V otázce lidských práv budeme konstruktivní opoziční silou, jejímž hlavním zájmem nebude za každou cenu kritizovat kroky vládní koalice, ale především hájit zájmy občanů České republiky. Budeme přicházet s vlastními návrhy opatření, která by měla vést k sociální solidaritě jako vztahu, založeném na vzájemné lidské odpovědnosti za důstojný život všech občanů. Budeme spolupracovat s nevládními organizacemi, které považujeme za nezbytnou součást občanské společnosti, jejíž role by měla být posílena. Lidskoprávní témata budeme i nadále akcentovat v dialogu s těmito subjekty.

S tím souvisí i témata, která zmiňujete.
Neobsazení pozice zmocněnce vlády pro lidská práva vnímám jako problém. Jsem přesvědčena, že má svůj velký význam a TOP 09 se ráda zapojí do diskuze o jejím obsazení. Za důležité považuji také vypracování strategie v oblasti ochrany lidských práv v Česku, ze které by mohlo vycházet i zlepšení systému jejich monitorování.

Zcela podporujeme odškodnění protiprávně sterilizovaných osob. Co se Vámi zmiňovaných nedostatků v plnění mezinárodních smluv týče, i zde souhlasím, že by bylo nutné pokročit. TOP 09 by z pozice parlamentní strany takové kroky podpořila. Naopak v případě dotačních programů bych více než státní podporu viděla raději větší iniciativu na straně regionů, krajů i obcí.

Další z vámi zmiňovaných problémů zasahují spíš než do oblasti lidských práv do sféry politické. Například otázka institucionální péče možná není v současné chvíli vyřešena nejlepším možným způsobem, na druhou stranu ani vy sami nedefinujete, jak lépe ji v současné chvíli uchopit. Podobně rozsáhlá témata podléhají odborné i politické diskuzi, kterou jsme jako strana ochotni vést i v tomto případě. Podobné je to s normami o diskriminaci jednotlivých osob – současný stav může budit určité pochyby, ale právě proto bychom uvítali jakékoli alternativní návrhy ke zvážení, a to i ze strany jednotlivých skupin.

S tím souvisí další z vámi zmiňovaných problémů, tedy chybějící dialog. V tomto případě leží vina na obou stranách. TOP 09 vzájemnou spolupráci podporuje, je ale třeba zdůraznit, že na dialog je třeba i druhé strany.

Konečně abych neopomněla zákon o sociálním bydlení - na tomto zákoně již intenzivně pracujeme, diskutujeme s Platformou pro sociální bydlení a přichystáme jej k předložení. 

Bude nám potěšením vést dialog s Českým helsinským výborem nad konkrétními otázkami a návrhy jejich řešení.

S pozdravem,
Ing. Markéta Adamová
poslankyně PČR za TOP 09

top-09-logo_8.jpg

Odpověď KSČM

Dobrý den,
jsme rádi, že se na nás Český helsinský výbor obrací právě v této otázce. KSČM si je vědoma, že navzdory četným prohlášením nedochází automaticky k naplňování lidských práv. Právní úprava i praxe je nedostatečná.

Lidská práva vnímáme v celém kontextu, tedy se stavíme za ochranu nejenom politických, ale především ekonomických a sociálních práv. Na toto téma také u příležitosti výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv připravujeme konferenci. Nejde přitom jen o vymahatelnost tradičních práv, ale také o rozvoj práv další generace v souvislosti s civilizačním vývojem (informace, ekologie). Mimo to jsme přesvědčeni o tom, že kontinuita tzv. helsinského procesu hraje klíčovou roli také při rozvoji celé Evropy.

V této oblasti vítáme jakoukoliv spolupráci. V příštích čtyřech letech se přitom chceme prioritně soustředit na věci dané naším volebním programem pro letošní předčasné volby, tedy nejenom na politická práva a fungování parlamentní demokracie, ale i otázky dostupnosti a kvality veřejných služeb, důstojného bydlení, nabídky práce. Nepomíjíme ani rovné příležitosti žen, práva dítětě, důstojný život seniorů či osob handicapovaných. a antidiskriminační legislativu obecně.

V této věci se lze obrátit buď na poslanecký klub KSČM, anebo na stranický úsek řízení odborného zázemí. Představitele občanského sektoru považujeme za přirozené a nenahraditelné partnery při řešení těchto otázek.
S pozdravem 

Jiří Dolejš
místopředseda ÚV KSČM pro občanský sektor a odborné zázemí

kscm-logo_10.jpg

Odpověď ČSSD

Vážená paní předsedkyně Fišerová,
Vážená paní Rybová,

dovolte mi, abych se z pověření pana předsedy Mgr. Bohuslava Sobotky vyjádřila k Vašemu e-mailu, ve kterém se věnujete prioritám v oblasti ochrany lidských práv v České republice.

Jak jistě víte, bývalá předsedkyně ČHV Anna Šabatová je předsedkyní naší odborné Komise pro lidská práva, rovné příležitosti a rodinu. Stejné komise je členkou i Michaela Marksová Tominová, jež je v současné chvíli mluvčí stínové vlády pro lidská práva a rodinu. Jsme přesvědčeni, že jste i nadále s bývalou předsedkyní v kontaktu, a proto se i teze Českého helsinského výboru dostávají do agendy naší odborné komise respektive stínové vlády. Chtěla bych Vám přesto poděkovat za Váš seznam priorit, který prostřednictvím tajemníka komise rozešleme všem členkám a členům komise jako podklad pro další jednání.
S přátelským pozdravem

PhDr. Běla Hejná
vedoucí sekretariátu předsedy ČSSD

cssd-logo_3.jpg


Přečteno: 598x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Český helsinský výbor, Lidská práva, Politika, otevřený dopisHLAVNÍ ZPRÁVY

Ilustrační FOTO: Petr Zewlakk Vrabec

UZÁVĚRKA SE BLÍŽÍ! Stipendia pro romské vysokoškoláky. Uzávěrka přihlášek je 15. května 2019

10.4.2019 14:05
Romský vzdělávací fond vyhlašuje nové kolo stipendií pro romské studenty vysokých škol pro akademický rok 2019/20. Online přihlášky lze podávat až do 15. května 2019.
 celý článek

Čeněk Růžička během pietního aktu v Letech u Písku v roce 2017 (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

videoZÁZNAM: Asi 200 lidí se zúčastnilo pietního aktu v Letech u Písku. Cena za lidství byla udělena filantropovi Alfredu Baderovi

12.5.2019 0:01, (AKTUALIZOVÁNO 20:00)
Kolem 200 lidí přijelo do Let u Písku, kde za války stál koncentrační tábor, uctít památku obětí romského holokaustu. Cenu za Lidství udělil Výbor pro odškodnění romského holocaustu v čele s Čeňkem Růžičkou in memoriam podnikateli a filantropovi Alfredu Baderovi, který založil nadaci Bader Philantropies. Ocenění za Bader Philanthropies převzal Yechiel Bar-Chaim.
 celý článek

Papež František (autor: Casa Rosada)

videoVIDEO: Papež se zastal Romů, kteří v Římě čelí rasistickým útokům. Fašisté zaútočili na romskou rodinu, matce vyhrožovali znásilněním

11.5.2019 15:50
Papež František ve čtvrtek pronesl před asi pěti sty Romy a Sinty řeč o tom, že je bolestně zasažen zprávami o rasistických útocích namířených proti nim, a kritizoval lidi, kteří za nimi stojí. „Modlím se za vás a jsem vám nablízku. A když v novinách čtu něco hanebného, říkám vám pravdu, trpím. Dnes jsem četl něco ostudného a trpím kvůli tomu,“ řekl František.
 celý článek

Další články z rubriky..
romea - logo