romea - logo
28. května 2022 (sobota)
svátek má Vilém

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Zástupce ombudsmana poblahopřál novým ministrům a upozornil na problémy, které je třeba řešit

Praha, 13.2.2014 11:51, (ROMEA)
Stanislav Křeček (FOTO: David Sedlecký. Wikimedia Commons)
Stanislav Křeček (FOTO: David Sedlecký. Wikimedia Commons)

Zástupce ombudsmana poblahopřál novým ministrům ke jmenování do funkce a současně každého z nich upozornil na některé problémy, jejichž řešení považuje za naléhavé.

Nejvíc jich adresoval ministryni práce a sociálních věcí, protože v oblasti patřící do gesce MPSV vede ochránce tradičně nejvíc šetření a s problémy se na něj obrací nejvíc lidí.

Naléhavé řešení vyžaduje podle zástupce ombudsmana situace na Úřadu práce ČR, který téměř vůbec neprovádí sociální práci. Změna k lepšímu se však pravděpodobně neobejde bez personálního posílení.

Zástupce ombudsmana také doporučuje nové ministryni zvážit změnu vnitřního předpisu MPSV tak, aby alespoň v úzce vymezených případech mohl Úřad práce ČR poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc osobám v hmotné nouzi na úhradu doplatků za léky. Jedná se o mimořádné situace, kdy např. v důsledku výpadku bezdoplatkového léku na trhu lidé nemají peníze na léky a potřebují jednorázovou pomoc.

Rovněž upozorňuje na zásadní výhrady k navrhované novele zákona o pomoci v hmotné nouzi. Novela podle zástupce ombudsmana povede k podstatnému snížení doplatku na bydlení nejen u osob žijících v ubytovnách, ale také u osob žijících v zařízení sociálních služeb. Zástupce ombudsmana v této souvislosti žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby důkladně zvážila možné dopady zákona.

Systémovým problémem, který MPSV až dosud odmítalo řešit, je zastavení výplaty dávek pro pěstouny pečující o dítě závislé na péči. Jestliže pěstoun pečuje o postižené dítě, vyplácí mu úřad práce odměnu pěstouna a příspěvek na úhradu potřeb dítěte ve zvýšené výměře. V okamžiku, kdy skončí platnost posudku závislosti dítěte na péči, zastaví úřad práce výplatu dávky do doby, než bude vypracován nový posudek. Podle názoru zástupce ombudsmana neexistuje pro takový postup zákonný podklad a úřad práce svévolně vystavuje pěstouny existenčním problémům. Děje se tak navíc v situaci, kdy se MPSV zároveň snaží rozšířit počet pěstounů.

V neposlední řadě by zástupce ombudsmana uvítal metodické vedení krajských úřadů ze strany ministerstva v souvislosti s důsledným postihováním podnikatelů, kteří bez oprávnění poskytují sociální služby. Tato činnost je obvykle navenek prezentována jako poskytování pouze ubytovacích služeb a zaměřuje se většinou na nemohoucí seniory. Podle zástupce ombudsmana je zde velké riziko špatného zacházení s osobami odkázanými na péči.

Ministerstvo spravedlnosti

Řadu témat k řešení adresoval zástupce ombudsmana rovně nové ministryni spravedlnosti. Upozornil například na absenci zvláštního zákona o (veřejném) opatrovnictví, která v praxi způsobuje značné potíže. V této oblasti chybí i metodické vedení a kontroly, přitom se dotýká základních práv desítek tisíc lidí.

Připomenul rovněž, že v řadě sektorových zákonů chybí úprava podmínek a způsobu výkonu dozoru státním zastupitelstvím nad dodržováním právních předpisů v místech, kde je omezována osobní svoboda. V této souvislosti zmínil zejména případy tzv. nedobrovolné hospitalizace a ochranné léčení. Obojí se vykonává v psychiatrických léčebnách, které v tuto chvíli státní zástupci nedozorují. Obdobné je to i v případě policejních cel či zařízení pro zajištění cizinců.

Ministerstvo financí

Zástupce ombudsmana uvítal plán obnovit slevy na dani pro pracující důchodce zakotvený v koaliční smlouvě. V této souvislosti pak požádal ministra financí o dřívější zásah, a to s ohledem na problematický dopad stávající úpravy na důchodce s nízkými starobními důchody. Ani ti důchodci, kteří by se bez dalšího příjmu museli spolehnout na systém sociálních dávek, totiž za současného stavu nemají nárok na slevu, přestože dřívější právní úprava zohledňovala výši důchodu (do určité výše přiznávala slevu plně nebo slevu poměrnou). Zástupce ombudsmana ministra požádal, aby změnu právní úpravy zajistil již s dopadem na zdaňovací období roku 2014, případně aby pro zdaňovací období roku 2013 využil svého oprávnění a částečně prominul daň z příjmu alespoň osobám pobírajícím starobní důchod nepřevyšující 53 196 Kč ročně (tj. 4433 Kč měsíčně).

Ministerstvo dopravy

Ministra dopravy upozornil zástupce ombudsmana na dlouhodobé potíže malých obcí s právně nesmírně složitou silniční správní agendou. V některých případech tato agenda leží na bedrech neuvolněného starosty a není v jeho silách ji zvládnout. Správní řízení ve věcech místních a účelových komunikací se pak vlečou řadu let a účastníci se právem domáhají odškodnění za systémové selhání státu. Na tento problém veřejný ochránce práv upozorňuje řadu let. V loňském roce už byla potřebná novela (přenesení kompetencí výhradně na obce s rozšířenou působností) předložena do Parlamentu ČR, ale nestihla být projednána. Zástupce ombudsmana proto upozorňuje nového ministra na potřebu co nejrychlejšího zařazení tohoto materiálu do legislativního procesu.

Nedořešené zůstává i „tolerování skrytého mýta“ ze strany většiny silničních správních úřadů. Jde o případy, kdy vlastníci účelových komunikací vybírají nejrůznější administrativní poplatky, ačkoli užívání cesty má být dle zákona bezplatné. Nejčastěji se to týká o tzv. lesní cesty. Ministerstvo dopravy by mělo co nejdříve metodicky usměrnit krajské úřady, aby k tomuto jevu nedocházelo.

Ministerstvo obrany

Ministrovi obrany připomněl zástupce ombudsmana příslib jeho předchůdce, že realizuje opatření k nápravě faktu, že vojákům z povolání byla nařizována „dosažitelnost“, ačkoli zákon umožňuje nařizovat jen služební pohotovost, která musí být proplacena. Ke stejnému závěru jako ochránce dospěl v září loňského roku i Nejvyšší správní soud. Zástupce ombudsmana požádal nového ministra obrany, aby ho informoval o aktuálním stavu, zejména o tom, zda už došlo ke zrušení některých rozhodnutí, či zda byla vydána nová rozhodnutí k proplacení služební pohotovosti.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Novou ministryni pro místní rozvoj upozorňuje zástupce ombudsmana např. na dlouholetý problém financování nucených výkonů rozhodnutí stavebních úřadů. V České republice totiž nejsou vyčleněny finanční prostředky na krytí nákladů na nucený výkon rozhodnutí, která vydávají stavební úřady ve veřejném zájmu. Nejčastěji jde o rozhodnutí o odstranění černé stavby, nařízení povinnosti zjednat nápravu v rámci kontrolní prohlídky stavby, nařízení zabezpečovacích prací apod. Praxe ukazuje, že pokud vlastníci staveb rozhodnutí stavebního úřadu nerespektují, obce k výkonu rozhodnutí nepřistoupí, protože náklady příliš zatěžují jejich rozpočet. Povinnosti uložené stavebními úřady ve veřejném zájmu se tak provádí jen výjimečně. Zástupce ombudsmana by s ministryní pro místní rozvoj a s ministrem financí rád vedl v letošním roce jednání s cílem stanovit pravidla úhrady nákladů na výkon rozhodnutí vydávaných stavebními úřady ve veřejném zájmu.

Ministerstvo zdravotnictví

Novému ministrovi zdravotnictví připomíná zástupce ombudsmana zejména dlouhodobě neuspokojivou právní úpravu ochrany před hlukem. Buď by mělo dojít k novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví, nebo by měl být přijat nový zákon o hluku, který by např. umožnil osobám dotčeným hlukem účastnit se řízení o vydání povolení k provozování zdroje hluku překračujícího hygienické limity, zavedl a jednoznačně definoval pojem „ojediněle a krátkodobě se vyskytující hluková expozice“ a vyjmul tyto náhodné zdroje hluku z režimu zákona aj.

Informuje ho také o systematických návštěvách protialkoholních záchytných stanic, které v rámci své působnosti dohlížet nad místy, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě, prováděl v loňském roce. Po vyhodnocení návštěv bude ochránce ministra informovat o svých zjištěních, ale už nyní může konstatovat, že některé legislativní změny v této oblasti budou nutné.

Podobně ochránce aktuálně vyhodnocuje systematické návštěvy zařízení sociálních služeb pro seniory prováděné v loňském roce. K tomuto tématu, které úzce souvisí s ministerstvem aktuálně rozvíjenou koncepcí dlouhodobé péče, ochránce pořádá 20. a 21. února mezinárodního konferenci Ochrana práv seniorů v instituci, s důrazem na osoby s demencí.

Ministerstvo zahraničních věcí

Fungování systému VISAPOINT je nejnaléhavější záležitostí, na kterou zástupce ombudsmana upozorňuje nového ministra zahraničních věcí. Zákon upravuje povinnost sjednat si termín podání žádosti pouze u dlouhodobých víz, v případě dlouhodobých a trvalých pobytů však tento požadavek nemá oporu v zákoně. Tento fakt navíc znásobuje omezený počet volných termínů k registraci. Porušováno je tak právo cizince na podání žádosti.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V oblasti školství upozorňuje zástupce ombudsmana nového ministra, že se v loňském roce ministerstvo výrazně zpozdilo při implementaci Plánu opatření pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v případu D.H. a ostatní proti České republice. Prodlevy a dokonce odchylky od původní verze plánu vzbudily pochybnosti, zda je ministerstvo (v a mezinárodním kontextu vláda) připraveno a ochotno podniknout kroky ke zlepšení situace v oblasti vzdělávání romské menšiny.

S tím souvisí i obecnější téma spravedlivého a rovného přístupu ke vzdělání, garantovaného školským zákonem i ústavním pořádkem. V případě osob se zdravotním postižením má Česká republika dokonce zaručit inkluzivní vzdělávání. Z podnětů, které ochránce šetří, se však zdá, že se spíše přibližujeme konceptu exkluzivního či elitářského školství. Zástupce ombudsmana proto požádal ministra školství, aby vládě předložil již připravenou novelu školského zákona, a současně vyjádřil naději, že se nový ministr zaměří i na reformu financování regionálního školství.

Ministerstvo životního prostředí

Ministra životního prostředí zástupce ombudsmana upozornil na jednání, která v minulých letech vedl ochránce s ministerstvem o možných legislativních změnách v souvislosti s budováním vrtů a vrtaných studní. Ze stížností vlastníků studní totiž vyplývá, že v důsledku provedení průzkumného hydrogeologického vrtu v sousedství, případně vrtané studny, došlo k poklesu, ztrátě či změně kvality vody v jejich studni. K provedení průzkumného vrtu není zapotřebí povolení a v některých případech nejsou vrty ani likvidovány. Dochází tak k sousedským sporům, jejichž řešení je v praxi často nedostupné a řízení je pro správní orgány velmi obtížné.

Jedním z dalších témat je i vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Zástupce veřejného ochránce práv věří, že ministerstvo přistoupí k novelizaci a odstraní nedostatky týkající se kácení v zahradách.

ochrance.cz
Přečteno: 366x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Ombudsman, doporučení, ministřiHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo