romea - logo
13. prosince 2017 (středa)
svátek má Lucie
Zprávy e-mailem - Nemáte čas číst naše zprávy každý den? Nechte si posílat souhrn toho nejdůležitějšího tak často, jak  chcete Vy.
Loading
rozšířené vyhledávaní

Máš na to? Kdo je to spotřebitel a jaká má práva?

Praha, 25.9.2014 10:45, (ROMEA)
Koláž: Romea.cz, Zdroj fotografie: ČT24
Koláž: Romea.cz, Zdroj fotografie: ČT24

Od snídaně, přes boty, knížky, auta, zájezdy, až po počítače nebo kartáčky na zuby – od rána do večera (a často i v noci) – pořád si něco kupujeme, spotřebováváme. Kdo je tedy vlastně spotřebitel? Jaká mám jako spotřebitel práva? Co můžu dělat, když je můj nový mobil po měsíci nefunkční? Kam se můžu obrátit s prosbou o radu? Čtěte dále a dozvíte se.

V minulém díle našeho seriálu jsme se zabývali otázkou podpisu, jakou má váhu a jaké důsledky s sebou nese. Na příkladu Mirka a Báry, kteří na ulici podepsali smlouvu o poskytování služeb, jsme si ukázali, jak měli oba postupovat před podpisem smlouvy. Je nutné si uvědomit, že Mirek a Bára smlouvu uzavřeli tím, že ji podepsali. Tím se také zavázali ji plnit (tedy především platit za sjednané služby).

Nyní si řekneme více k tomu, zda a jakým způsobem se mohli Mirek s Bárou postupu prodejce bránit. Prodejce v tomto případě vystupuje jako podnikatel, Mirek a Bára jsou považováni za spotřebitele.

Kdo je spotřebitel? Kdo je podnikatel?

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (§ 419 občanského zákoníku - tedy zákon č.89/2012 Sb).

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (§ 420 občanského zákoníku). Za podnikatele lze považovat prodávajícího, výrobce, dovozce nebo dodavatele.

Proč je důležité si uvědomit, zda uzavíráte smlouvu v pozici spotřebitele? Protože jako spotřebitel uplatňujete jiná práva, než jaká máte, když kupujete věc od někoho, kdo není podnikatel. Tak třeba když si koupíte tričko v obchodě – tak si ho kupujete od osoby, která se prodejem oblečení „živí“ a jste tím pádem jako kupující v postavení spotřebitele. Když si však koupíte tričko od kamaráda, který ho prodává, protože zjistil, že je mu malé – tak spotřebitel nejste. Kamarád se totiž prodejem triček „neživí“, neprodává je soustavně, aby si tím vydělal. Prostě si jen koupil tričko ve špatné velikosti a vám se líbilo – tak jste se dohodli, že si ho od něj koupíte.

Český právní řád poskytuje spotřebiteli a jeho právům ochranu, protože na trhu je to ten, který má slabší postavení. Mezi důležitá práva, která spotřebitel má, patří třeba právo na informace, právo na odstoupení od smlouvy nebo práva z vadného plnění - reklamace.

Právo na informace

Být informován je základním právem spotřebitele a tím, že ho budete aktivně uplatňovat, můžete předejít různým problémům a nesrovnalostem. Jako spotřebitelé tedy máte právo získat od podnikatele veškeré potřebné informace o zboží nebo službě, které si kupujete - a podnikatel má povinnost vám tyto informace sdělit.

Například: - Podnikatel má povinnost vás jako spotřebitele řádně informovat o vlastnostech prodávaných výrobků (nebo charakteru služeb, které poskytuje), o tom, jakým způsobem se má výrobek používat a udržovat, a také o nebezpečí, které vyplývá z toho, když ho správně používat a udržovat nebudete (nebo o tom, jaká rizika souvisejí se službou, kterou poskytuje). Podnikatel má také povinnost u výrobků, u kterých je to potřeba, uvést tyto informace v přiloženém písemném návodu – prostě má být schopen odpovědět vám na vaše dotazy, které se prodávaného zboží týkají.

- Podnikatel je také povinen vás jako spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace (tedy „práva z vadného plnění“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

"Podnikatel je také povinen vás informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace (tedy „práva z vadného plnění“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit."

- Podnikatel je povinen spotřebitele ještě před uzavřením smlouvy informovat o podmínkách, lhůtě a postupu pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, a také vám poskytnout formulář pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodů během 14 dnů

Už jste slyšeli o možnosti odstoupit od smlouvy do 14 dnů, ale nevíte, za jakých podmínek tak můžete učinit?

Odstoupit od smlouvy bez nutnosti uvedení důvodů do 14 dnů od uzavření smlouvy (nebo ode dne převzetí zboží) můžete pouze tehdy, pokud zakoupíte zboží některým z prostředků komunikace na dálku (nejčastěji se jedná o nákupy po internetu) nebo mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání (smlouva uzavřená na ulici, na předváděcích akcích apod.). Pokud vás podnikatel o tomto právu nepoučí, můžete od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy (nebo od převzetí zboží).

Nejvhodnější je zaslat odstoupení od smlouvy v písemné podobě poštou, a to doporučeně s dodejkou, abyste měli doklad o tom, že jste oznámení o odstoupení odeslali, a zároveň měli potvrzení, že bylo oznámení podnikateli doručeno. Odstoupení nemusí být doručeno ve stanovené lhůtě 14 dnů, postačí, pokud jej v této lhůtě odešleme.

Je důležité si uvědomit, že nejpozději do 14 dnů od odstoupení musíte podnikateli zboží, které jste od něho obdrželi, vrátit. Sám podnikatel je povinen nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy se o vašem odstoupení od smlouvy dozví, vám všechny peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání zboží), které od vás přijal, vrátit.

Pokud jste uzavřeli smlouvu na dodání služeb, například na mobilní tarif, a podnikatel na základě vaší výslovné žádosti vám tento tarif spustil ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení, musíte podnikateli zaplatit za poskytování služby od jejího spuštění až do okamžiku, kdy jste od smlouvy odstoupili, protože jste tuto službu – volání, posílání sms atd. skutečně využívali.

Je však důležité zmínit, že jsou v občanském zákoníku stanoveny i výjimky - pro smlouvy, u kterých právo na odstoupení uplatnit nemůžete (jsou uvedené v ustanovení § 1837 a § 1840).

V našem příběhu proto Mirek a Bára mohli od smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to i po uplynutí zákonem stanovené lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy, protože je prodejce na ulici nepoučil o jejich právu odstoupit od smlouvy a nebylo to uvedené ani v podepsané smlouvě.

Řekněme si ještě o některých dalších právech spotřebitele.

Reklamace

Máte právo reklamovat vadu, která se u zboží (které jste si koupili od podnikatele - tedy ne od kamaráda) vyskytne do dvou let od doby, kdy jste zboží převzali. Vždy je vhodné, abyste tak učinili co nejdříve.

Pokud objevíme u zboží vadu, je důležité ji prodávajícímu co nejdříve oznámit. Reklamovat můžeme v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, například tričko zakoupené v obchodě v Praze, který má prodejnu i v Brně (případně lze i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího).

"Když zboží kupujete, podnikatel nemá povinnost vám účet dát – pokud to neudělá, vždy si ho vyžádejte sami."

Nezapomeňte si k reklamaci přinést doklad o koupi zboží (paragon, účet) – kterým snadno prokážete, že jste zboží u prodejce, u kterého ho reklamujete, koupili. Na dokladu musí být jasně vyznačeno datum nákupu, zboží a cena, a také musí obsahovat údaje o podnikateli. Myslete na to, že když si zboží kupujete, podnikatel nemá povinnost vám účet dát – pokud to neudělá, vždy si ho vyžádejte sami.

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu - nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se podnikatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě). Jako spotřebitel máte v případě reklamace právo na výměnu zboží za nové, případně výměnu vadné součásti nebo právo na bezplatné odstranění vady – a pokud to není možné, můžete od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Při reklamaci si nechte vydat písemné potvrzení, které bude obsahovat datum reklamace, označení zboží, dostatečný popis vady a jaký způsob nápravy vady požadujete. Po vyřízení reklamace si opět vyžádejte písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Připomeňme si:

- právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu máte tehdy, když „nakupujete na dálku“ – tedy přes internet nebo mimo prostor, kde podnikatel obvykle podniká (tedy například na ulici nebo třeba při předváděcí akci v kulturním domě obce). Odstoupit od smlouvy můžete do 14 dnů bez udání důvodů.

- reklamovat zboží pro vadu, která se vyskytne v době 2 let od převzetí zboží, můžete bez ohledu na to, zda jste nakupovali na dálku, mimo obvyklý prostor (například na ulici) nebo v běžném obchodě.

Záruka za jakost věci

Od výše uvedené reklamace je nutné odlišovat záruku, kterou se prodávající dobrovolně zavazuje, že zboží bude mít po určitou dobu určité vlastnosti nebo bude určitým způsobem použitelné – tzv. pozáruční servis nebo prodloužená záruka. To znamená, že prodávající poskytuje záruční dobu delší než je doba 24 měsíců (viz výše).

Pokud potřebujete poradit nebo se informovat o svých právech, můžete se obrátit na:

- Českou obchodní inspekci, která poskytuje spotřebitelům bezplatnou Poradenskou a informační službu, která je k dispozici na většině oblastních inspektorátů ČOI a na řadě dalších míst (živnostenské odbory na některých obecních úřadech apod.). Více informací o této službě zjistíte zde.

- spotřebitelské organizace, jejichž seznam naleznete zde.

Je také dobré vědět, že:

- pokud si prodejce stanoví svá vlastní pravidla, která nejsou v souladu se zákonem, není potřeba se jimi řídit. Když například prodejce na internetu napíše, že kupující nemá právo od uzavřené smlouvy odstoupit, pro spotřebitele toto není nijak závazné a nemusí se tím řídit, protože právo odstoupit od smlouvy při jejím uzavření na internetu má přímo ze zákona,

- že veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva,

- že prodávající nesmí při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele diskriminovat, tedy například nabízet někomu odlišné podmínky než ostatním.

Projekt je financován ČSOB Nadačním programem vzdělání 2014.

Michaela Tejnorová
Přečteno: 1627x

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Máš na to?, spotřebitel, podnikatel, reklamace, odstoupení od smlouvyHLAVNÍ ZPRÁVY

Čeněk Růžička obdržel z rukou velvyslance USA Stephena Kinga cenu Alice Garrigue Masarykové (FOTO: Zdeněk Ryšavý)

videoVIDEO: Čeněk Růžička obdržel z rukou velvyslance USA cenu Alice Garrigue Masarykové

7.12.2017 17:53
U příležitosti výročí Mezinárodního dne lidských práv (10. prosince) předal ve čtvrtek 7. prosince velvyslanec USA Stephen King Cenu Alice Garrigue Masarykové předsedovi Výboru pro odškodnění romského holokaustu Čeňkovi Růžičkovi.
 celý článek

Fanoušci xenofobního Ortelu vyhrožují zpěváku Radku Bangovi (Koláž: Romea.cz)

Všechny černý svině na podpoře, tvoje "prarodiče měli zabít v tom táboře": Pokuta 100 korun, směšné tresty za výhrůžky smrtí a rasistické nadávky

7.12.2017 14:25
Tisíce nenávistných zpráv zaplavilo před rokem facebook romského zpěváka Radky Bangy poté, co zde vysvětloval svůj postoj při předávání cen Českého Slavíka. Banga tehdy na protest proti neonacistické minulosti zpěváka Tomáše Ortela, který získal dva stříbrné slavíky, opustil sál. Pisatelé mu pak v příspěvcích vyhrožovali smrtí. Po roce policejního vyšetřování zůstává většina pisatelů bez potrestání, padl jediný rozsudek a několik pokut.
 celý článek

Vojtěch Filip (KSČM) a Tomio Okamura (SPD)

Ředitelka Institutu Terezínské iniciativy píše Okamurovi a Filipovi: Neznáte historii tábora. Zvu vás, ráda vám vše vysvětlím

6.12.2017 15:50
Ředitelka Terezínské iniciativy Tereza Štěpková dnes pozvala předsedy SPD a KSČM Tomia Okamuru a Vojtěcha Filipa na komentovanou prohlídku místa bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku, kde nyní stojí vepřín. Reagovala tak na jejich vyjádření proti výkupu vepřína. "Z Vašich vyjádření vyplývá, že Vám není zcela jasné, jak a proč tento tábor fungoval. Rádi Vám tyto informace přímo na místě při komentované prohlídce areálu sdělíme, provedeme Vás oficiální expozicí Památníku Lety i místy, kde tábor skutečně stál," uvedla Štěpková v otevřeném dopise, který zpravodajský server Romea.cz zveřejňuje v plném znění.
 celý článek

Diskuse:

Každý diskutující musí dodržovat PRAVIDLA DISKUZE SERVERU Romea.cz. Moderátoři serveru Romea.cz si vyhrazují právo bez předchozího upozornění odstranit nevhodné příspěvky z diskuse na Romea.cz. Při opakovaném porušení pravidel mohou moderátoři diskutéra zablokovat.

Další články z rubriky..
romea - logo