romea - logo
6. prosince 2021 (pondělí)
svátek má Mikuláš

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Volby 2013 do Poslanecké sněmovny: Jak a kde volit, předvolební statistika

Praha, 23.10.2013 14:19, (ROMEA)
Volby - ilustrační foto.
Volby - ilustrační foto.

Přinášíme souhrn informací důležitých pro voliče v předčasných volbách. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou v pátek 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin, a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volit může každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Voliči jsou zapsání ve stálých seznamech voličů, popřípadě ve zvláštních seznamech voličů. Volič může hlasovat pouze osobně, zastoupení není přípustné.

Předvolební statistika

Proti předchozím volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2010 se počet kandidujících stran snížil o 3. Je to i menší počet než byl ve volbách v letech 2002 a 2006. Naopak v roce 1998 kandidovalo jen 18 volebních stran a hnutí. Z 23 stran a hnutí kandidujících do letošních voleb se těch minulých v roce 2010 zúčastnilo 12.

Nejméně – až 14 kandidátů na každém hlasovacím lístku – připadá na Karlovarský kraj. Až z 36 kandidátů budou naopak vybírat voliči v Praze a v Moravskoslezském kraji. Letos je na kandidátních listinách zatím celkem 5 923 kandidátů. Oproti předchozím volbám do Poslanecké sněmovny je to o 901 více. Oproti volbám v roce 2006 se počet kandidujících zvýšil dokonce o 938. Z celkového počtu kandidujících připadá 26,9 % na ženy. To je o 0,3 % méně, než byl podíl žen mezi kandidujícími ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 a také méně než v roce 2006.

Ne všechny politické strany kandidují ve všech krajích.

  • Romská demokratická strana kandiduje pouze v Libereckém a Středočeském kraji
  • Aktiv nezávislých občanů - jen v Praze,
  • Klub angažovaných nestraníků - jen v Pardubickém kraji
  • Koruna Česká - nekandiduje v krajích Královéhradeckém, Libereckém a Vysočina
  • OBČANÉ 2011 - kandiduje jen v Praze
  • Volte Pravý Blok www.cibulka.net (oficiální zkratka) - kandiduje jen v Praze

Prokázání totožnosti

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem (diplomatickým nebo služebním pasem) České republiky. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

Úprava hlasovacího lístku

Do prostoru, který je určen pro úpravu hlasovacích lístků, smí vstoupit každý volič pouze sám, bez doprovodu. Do úřední obálky, kterou obdrží při zápisu ve volební místnosti, volič vloží pouze jeden hlasovací lístek - té politické strany, politického hnutí či koalice, pro níž se rozhodl hlasovat. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Volič může na tomto hlasovacím lístku zakroužkovat pořadové číslo až u čtyřech kandidátů, u nichž by byl rád, aby se do sněmovny dostali. Týká se to i lídra, tedy pořadového čísla 1, protože při větším počtu kroužkování by se mohl propadnout ne nevolitelnou pozici.

Jiné úpravy nemají na volbu vliv. Ve prospěch strany, hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. Neplatné hlasovací lístky jsou ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené či nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.

Hlasovací lístky jsou městským či obecním úřadem distribuovány voličům nejpozději jeden den přede volbami. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, může ve volební místnosti požádat o vydání nových hlasovacích lístků.

S volební urnou za voličem

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Hlasování s voličským průkazem

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí na zastupitelském nebo konzulárním úřadě.

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volebním místnosti. Žádost o vydání voličského průkazu je možné podat osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, volič pouze prokáže svoji totožnost, lze požádat do 23.10.2013 do 16.00 hodin podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 18.10.2013, příslušnému obecním u úřadu. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář.

Podání může být učiněno ve třech formách:

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (tento úkon je osvobozen od správního poplatku),
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče,
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10.října 2013 voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí.

Volba v nemocnici

Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení může oprávněný volič uplatnit své aktivní volební právo. Má několik možností, jak postupovat, odvislých od charakteru jeho hospitalizace, a to zda půjde o hospitalizaci dlouhodobou či krátkodobou. V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném ústavu a zařízení a bude tam i v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2013, správa tohoto zařízení by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo.

Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky a hlasuje pro kandidáty z volebního kraje, ve kterém je zařízení umístěno, hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním.

V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dny voleb bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, na který volič rovněž může hlasovat v jakékoliv volební místnosti na území České republiky, nebo v případě hospitalizace může na tento voličský průkaz hlasovat do přenosné volební schránky, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku , kde se dotčené zařízení nachází.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, tj. ode dne 23. října 2013 od 16.00 hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice nebo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.

Volba v zahraničí

Jestliže se bude fyzická osoba v době voleb zdržovat v zahraničí, má dvě možnosti jak postupovat, zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý. Při dlouhodobém pobytu v zahraničí se umožňuje na základě písemné žádosti voliče zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem České republiky.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí, je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán.

Seznam zvláštních volebních okrsků je k dispozici zde.

Všichni voliči, kteří budou volit v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty kraje, určeného losem Státní volební komisí ze Středočeského volebního kraje.

Přečteno: 15817x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Volby, Volby 2013HLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo