romea - logo
29. června 2022 (středa)
svátek má Petr a Pavel

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Čhinger & Phager - 2. díl: Hvězdy romského hudebního nebe

Praha, 3.11.2003 18:49

Na dal?? d?l prvn?ho romsk?ho hudebn?ho po?adu v ?esk? republice se m??ete pod?vat od pond?l? 3. 11. 2003 na internetov?ch str?nk?ch Romsk?ho informa?n?ho servisu - www.romea.cz. Richard Samko spole?n? s Jarmilou Bal??ovou, So?ou Kalejovou a Angelikou Lakato?ovou V?s tentokr?t pozvou na koncerty romsk?ch kapel ze zahrani?? i z ?esk? republiky, kter? v ??jnu prob?hly v Praze. V ??jnov?m vyd?n? ?hinger & Phager usly??te a uvid?te I Gitanos, To?koloto?, Pharno Graszt, Filipa Gondol?na a Cimb?lovku Mirka Kaleji. <p>

Jako prvn? se p?edstav? svitavsk? skupina To?koloto?, kterou ve Svitav?ch v roce 1984 zalo?ili brat?i Pe?tov?, jejich bratranci a str?c, pat?? k nejorigin?ln?j??m romsk?m soubor?m, jak? v ?ech?ch existuj?. To?koloto? na sebe pozornost strhl jako v?t?z folkov?ho festivalu Porta 86?, o t?i roky pozd?ji vydal prvn? elp??ko „?have Svitavendar“ („Svitav?t? kluci“) a za?al vystupovat p?i nejr?zn?j??ch p??le?itostech. Jednou z kl??ov?ch se na Starom?stsk?m n?m?st? v Praze stal koncert „SOS proti rasismu“ (jeho? se pod z??titou V?clava Havla v roce 1990 jinak ??astnili i Paul Simon, Pra?sk? v?b?r, D??a Andrtov?-Vo?kov? ?i Lenka Filipov?) a za televizn?ho nat??en? m?l ans?bl p??le?itost se sej?t tak? s legendou Frankem Zappou, jemu? se hudba svitavsk?ch Rom? n?ramn? zamlouvala. (v?ce www.tockolotoc.zde.cz)<p>

Jarmila Bal??ov? se byla pod?vat v Bar??nick? rycht? na n?meck? kapele I Gitanos, jej?? ?lenov? jsou p??m?mi p??buzn?mi legend?rn?ho romsk?hojazzov?ho kytaristy Django Reinhardta. Osmi?lenn? kapela I Gitanos vznikla v roce 1991 v N?mecku a pra?sk? publikum m?lo mo?nost si ji poslechnout v leto?n?m roce na Khamoru.<p>

Filip Gondol?n, syn zn?m?ho romsk?ho hudebn?ka Anton?na Gondol?na, je dal??m hostem ??jnov?ho po?adu ?hinger & Phager. V Praze vystudoval St?tn? konzervato? obor - zp?v, v roce 2000 hr?l na zaoce?nsk? lodi, v Miami a v New Yorku. Obvykle jeho jazz, funky a soul m??ete sly?et v r?zn?ch pra?sk?ch klubech jako Club "11", Reduta na N?rodn? t??d? nebo Jazz. V sou?asn? dob? vyu?uje zp?v na hudebn? ?kole Harmonie v Dejvic?ch v Praze a p?ipravuje sv? prvn? CD.<p>

Za romskou cimb?lovkou Mirka Kaleji n?s zavede Angelika Lakato?ov? do slovensk? restaurace Tatry v Praze. Vedouc?m kapely je Miroslav Kaleja, prim??em Josef Fe?o, na kontrabas hraje Jan Surmaj a na cimb?l Filip Tarago?.<p>

Osmi?lenn? ma?arsk? kapela Parno Graszt byla rovn?? v Praze na leto?n?m Khamoru a jejich koncert v Bar??nick? rycht? byl stejn? dobr? jako jejich CD R?v?gok a zongor?ra, kter? si m??ete koupit v romsk? obch?dku Romen na Mal? stran?. Pr?v? tam n?s pozvala So?a Kalejov?, aby uvedla tuhle sympatickou romskou kapelu a uk?zala co si m??ete v Romenu koupit.
Přečteno: 5427x
 

Kam dál:

Štítky:  

HudbaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo