romea - logo
29. června 2022 (středa)
svátek má Petr a Pavel

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Čhinger & Phager - 5.díl: Gipsy Kings v květnovém vydání hudební video show

Praha, 22.5.2004 19:22

Opravdovou bombou tohoto vyd?n? je nejpopul?rn?j?? romsk? kapela na sv?t?, francouzsk? skupina Gipsy Kings, kter? se poprv? v ?esk? republice p?edstavila 2. kv?tna, na z?v?re?n? den festivalu United Islands of Prague, v pra?sk? T-mobile ar?n?. Gipsy Kings jsou jednozna?n? nej?sp??n?j?? francouzskou skupinou v celosv?tov?m m???tku. Od sv?ho prvn?ho hitu Bamboleo, kter? vydali v roce 1987, prodali 14 mili?n? desek, nato?ili dva hudebn? filmy a v dal??ch filmech zn?la jejich hudba (nap?. v kultovn?m sn?mku Big Lebowski). Hudba Gipsy Kings vychaz? z flamenca, ale sv?tovou popularitu j? zajistilo neortodoxn?, popov? proveden? autorsk?ch p?sni?ek. V b?eznu vy?lo Gipsy Kings nov? album Roots, ve kter?m se po mnoha letech skupina obe?la bez bic? soupravy, eletrick? basy a syntez?tor?.
<p>
Skupina Gipsy Kings poskytla exkluzivn? rozhovor ?asopisu Romano vo?i a Romsk?mu informa?n?mu servisu. Interview prob?halo v hotelu Panorama, kde romsk? hv?zdy b?hem pra?sk? n?v?t?vy bydlely. Rozhovor se s organiz?tory festivalu domlouval cel? t?den a do posledn? chv?le nebylo jasn? zda Gipsy Kings b?hem jejich nabit?ho programu budou rozhovory v?bec poskytovat. "Rozhovor nebylo jednoduch? z?skat a jsme moc r?di, ?e se n?m to poda?ilo," uvedla ??fredaktorka Romano vo?i Jarmila Bal??ov?. Na zkr?cen? z?znam rozhovoru se m??ete pod?vat v kv?tnov?m d?le po?adu ?huinger & Phager. Cel? rozhovor si m??ete p?e??st v kv?tnov?m ??sle Romano vo?i.
<p>
Jako p?edskupiny Gipsy Kings vystoupily brn?nsk? romsk? skupina Gulo ?ar a Bengas, kter? v po?adu m??ete tak? vid?t. Bengas pat?? mezi nejpopul?rn?j?? r?msk? kapely ?erpaj?c? z folkl?rn?ch zdroj?. Gulo ?ar, kapela hraj?c? pozoruhodnou podobu funku poznamenan?ho tradi?n? romskou hudbou, z?skala cenu And?l v kategorii world music.
<p>
V dal?? ??sti po?adu V?m p?edstav?me mlad? Romy a Romky, kte?? to zkusili v sout??i televize Nova ?esko hled? SuperStar. Dostali se mezi nejlep??ch 40, respektive 60 a v redakci ?asopisu Romano vo?i se fotili na ob?lku tohoto romsk?ho m?s??n?ku. Po?ad ?hinger & Phager byl u toho a vy m??ete b?t u toho prost?ednictv?m internetov?ch str?nek www.romea.cz. Pod?vejte se a poslechn?te si co si o sout??i ?esko hled? SuperStar mysl? Ivana Hus?kov?, Jen?k Ko?alka a Ji?? Ferenc. Samoz?ejm?, ?e uvid?te i Martinu Balogovou.
<p>
Ale ?pln? na za??tku v?s So?a, Angelika a R??a zavedou na benefi?n? koncert O Roma le Romenge (Romov? Rom?m), kter? p?ivedl na prkna brn?nsk?ho klubu Fl?da to nejlep?? z dom?c? sc?ny romsk? hudby. V kv?tnov?m vyd?n? po?adu ?hinger & Phager uvid?te z tohoto koncertu cimb?lovou muziku Ev?ena Horv?tha, skupinu Kandr??i, Terne ?have a skupinu brat?? Lazok?.
Přečteno: 5352x
 

Kam dál:

Štítky:  

HudbaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo