romea - logo
28. listopadu 2021 (neděle)
svátek má René

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

DOKUMENT: Program ODS pro sociálně vyloučené lokality

Ústí nad Labem, 3.12.2011 18:17, (ROMEA)

„Právo a solidarita“

Program ODS pro sociálně vyloučené lokality

3. prosince 2011

1) Dosud schválená opatření

Navýšení provozních výdajů pro Policii ČR

 • Zajištění bezpečnosti lidí a ochrana jejich majetku je prioritou. Předseda vlády uložil ministru financí, aby navýšil v souvislosti se situací na Šluknovsku provozní výdaje pro policii o 700 miliónů korun.

Posílení policie na Šluknovsku

 • Na Šluknovsko bylo vysláno 50 policistů ze speciální pohotovostní jednotky v sestavě 6 družstev. Tyto posily budou na místě tak dlouho, dokud to bude nezbytně nutné.

Trvalé posílení policejních jednotek

 • Ministr vnitra s policejním prezidentem zajistí trvalé posílení policejních jednotek v problémových oblastech. Jejich dislokace musí být přehodnocena podle vývoje trestné činnosti.
 • Na Šluknovsku došlo k navýšení počtu policistů hlídkové služby ve Varnsdorfu o 50 míst, což bude základem vznikající Speciální pořádkové jednotky. Dále budou k dispozici preventivní projekty a metodická pomoc obcím. Začne zde působit speciální tým na potírání drogové kriminality zaštítěný Národní protidrogovou centrálou.

Výplata dávek podmíněna veřejnou službou

 • Výplata dávek v hmotné nouzi bude vázána na výkon veřejné služby. Lidé, kteří pobírají déle než dva měsíce příspěvek v nezaměstnanosti, budou povinni přijmout nabídku úřadu práce k výkonu veřejné služby ve výši 20 hod./týden. Veřejná služba se nebude se týkat seniorů nad 68 let, osob se zdravotním postižením, či osob pečujících o člena rodiny. Práce budou vykonávány v oblasti veřejného zájmu a veřejné prospěšnosti – tedy bude možné, aby obci pomáhali nezaměstnaní lidé ve zdravotnictví, školství, v neziskových organizacích a při úklidových pracích.

Vazba výplaty dávek na řádnou školní docházku

 • Výplata sociálních dávek bude vázána na řádnou školní docházku dětí. Kdo neposílá dítě do školy, tomu bude pozastavena výplata rodičovského příspěvku.

Karta sociálních systémů

 • Elektronická karta sociálních systémů bude povinně určena pro ty občany, u kterých hrozí zneužívání dávek v hmotné nouzi (alkohol, gamblerství). Bude vázána na nákup přesně vymezeného typu zboží.

Vazba dávek na jejich účel

 • Výplata sociálních dávek, které jsou účelově vázány, bude přímo nasměrována – majiteli bytu na nájem a služby, zálohy na plyn do plynárny, apod. Nemělo by tak docházet k tomu, že by například dávka na bydlení byla utracena pro jiné účely. 

2) Další navrhovaná opatření

a) Prevence a solidarita

Podpora vzdělání dětí

 • Jedním z klíčových úkolů v rámci prevence je podpora vzdělávání (už od předškolních zařízení) a programů pro doučování socio-kulturně znevýhodněných dětí. S tím souvisí i podpora školských poradenských zařízení a volnočasových aktivit dětí. Naším cílem je posílit integraci žáků z praktických škol do hlavního vzdělávacího proudu. K tomu lze využívat speciálně vyškolené asistenty pedagogů.

Systém prostupného zaměstnávání

 • Lidé ze sociálně vyloučených lokalit musí být motivováni získat pracovní návyky. Proto podporujeme zavádění systému prostupného zaměstnávání. Uchazeč projde několika stupni pracovní činnosti (veřejná služba, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa ve spolupráci s úřady práce) s návazností na možnost uplatnění na pracovním trhu. V této souvislosti lze využívat prostředků z evropských fondů.

Sociální bydlení

 • Podporujeme možnost zavedení prostupnosti dostupného bydlení pro sociálně slabé spoluobčany. Chceme vytvořit systém, ve kterém bude možné spolupracovat nejenom s obcemi, ale i se soukromými vlastníky. Vedle sociálních bytů je možné rozvíjet alternativní formy bydlení za přesně definovaných podmínek pro uživatele (jejich podíl na údržbě a provozu). Patří sem krizové bydlení (ubytovny, azylové domy), tréninkové bydlení (krátkodobé nájemní bydlení) nebo garantované bydlení u soukromých pronajímatelů.

Posílení terénní sociální práce

 • V sociálně vyloučených lokalitách posílíme sociální terénní práci. Sociální terénní pracovníci musí mít vazbu na pro svoji práci potřebné instituce, policii, školu a neziskové organizace, které problematiku v místě řeší. Jejich pravomoci musí být posíleny o možnost odnětí dávek.

Rozvoj sociálních služeb

 • Prosazujeme, aby obce vytvářely střednědobé plány sociálních služeb. Tyto plány by měly kopírovat jejich skutečnou potřebnost na základě struktury obyvatel dané obce. Stejně tak je nutné stanovit cenu za jednotlivé služby a parametry dlouhodobé péče o ohrožené skupiny obyvatel. 

Pomoc obětem trestných činů

 • Oběti trestné činnosti musí požívat vyšší ochrany před pachateli kriminálních deliktů. Těchto změn lze dosáhnout novelou trestního řádu. Pro nemajetné oběti trestných činů zajistíme bezplatnou právní pomoc.

b) Právo a dodržování pravidel

Nulová tolerance ke kriminalitě všech forem

 • Musí dojít k přehodnocení práce policie, která by měla důsledněji postihovat všechny formy trestné činnosti, včetně drobné majetkové kriminality nezletilých. Nulová tolerance k těmto činům je alfou a omegou zlepšení vzájemného soužití především v sociálně vyloučených lokalitách.

Centrální registr přestupků

 • Smyslem zavedení centrálního registru přestupků je postih recidivního jednání pachatelů přestupků. Jeho vytvoření umožní důslednou kontrolu těch osob, které se přestěhují do jiné obce, jestli ve svém předchozím bydlišti nepáchaly přestupky. Mohou se tak mj. vyhýbat placení dluhů v režimu správní agendy. V současné době není recidiva nijak řešena. Registr povede Ministerstvo spravedlnosti. Evidovat se budou pouze některé přestupky, a to ty, které jsou společností negativně vnímány (proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku). Díky tomu bude možné překvalifikovat opakované přestupky na trestný čin.

Opakované přestupky trestným činem

 • Navrhujeme, aby soustavně opakované přestupky (proti majetku, osobní integritě) byly posuzovány jako trestný čin. Tresty by v těchto případech měly být peněžité, ale i alternativní, například v podobě veřejně prospěšných prací.

Zákaz pobytu

 • Prosazujeme zavedení nové sankce do přestupkového zákona, která spočívá v zákazu „zdržovat se“ pachateli v místě, kde se určitých typů přestupku dopustil. Zákaz pobytu reaguje na nedostatečné sankce za přestupky, neboť pokuta je v řadě případů neúčinná. Cílem je dosáhnout zlepšení bezpečnosti v problémových lokalitách.

Definování podlahových a hygienických standardů nájemního bydlení

 • V budovách, kde dochází k sestěhování lidí do nájemního bydlení vázaných na příjem ze sociálních dávek (příspěvky a doplatky na bydlení) vzniká právo veřejné správy zkontrolovat, zda je za tyto veřejné prostředky poskytována náležitá služba. Chceme definovat standardy z hlediska podlahové plochy a hygienických nebo požárních podmínek. Tato opatření by se neměla promítat do norem soukromého práva (občanský zákoník), ale například do roviny posílení pravomocí hygieniků v těchto typech ubytování.

Redukce doplatku na bydlení

 • Doplatek na bydlení je příkladem často zneužívané dávky pomoci v hmotné nouzi. U doplatku na bydlení stát hradí zbylé skutečné nároky na bydlení žadatele, který je spolu se společně posuzovanými osobami v hmotné nouzi. Toho využívají majitelé některých ubytoven a dalších objektů, kteří nastavují několikanásobně vyšší nájemné, neodpovídající kvalitě a velikosti bydlení. Budeme prosazovat, aby byl doplatek na bydlení v těchto typech ubytování nastaven tak, aby jeho výše odpovídala ceně nájemného obvyklého v daném místě.

Tvrdší postihy za skryté záškoláctví

 • Chceme zamezit skrytému záškoláctví, kdy některé rodiny neposílají děti do školy a vystavují neopodstatněné omluvenky. Proto navrhujeme povinnost rodičů pobírajících dávky v hmotné nouzi zajistit pro své dítě omluvenku od lékaře. V případě, že by taková omluvenka nebyla předložena, jednalo by se o neomluvenou absenci. Školy dávají v takových případech po 25 neomluvených hodinách podněty přestupkové komisi a nově by měly povinnost informovat o tomto řízení i úřad práce.

 Exekuce životního minima

 • Dávky životního minima budou chronickým neplatičům exekuovány. Dnes dochází k tomu, že se mnozí schovávají za sociální dávky a nepodléhají exekucím ve správních sankcích. V takových případech jim zůstane jen existenční minimum. Je možné uvažovat o exekuovatelnosti dalších sociálních dávek.

Zřízení pozic specialistů pro řešení případů lichvy

 • V rámci Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu budou určeni specialisté pro oblast lichvy, kteří by měli přispět ke zvýšení objasněnosti této trestné činnosti.

Anonymní obyvatelé

 • Prosazujeme, aby nadále nebylo možné přihlašovat se k trvalému bydlišti na radnici v libovolně zvolené obci. Na radnici nikdo nebydlí, radnice ubytování nezajišťuje. Není tedy nadále možné, aby lidé hlášeni na radnici byli evidováni v systému hmotné nouze. Zároveň tak zamezíme účelovému přihlašování na radnici pro účely ovlivnění výsledku komunálních voleb.

Přísnější pravidla pro výkup barevných kovů a zastavárny

 • Přísnější pravidla zavedeme pro organizaci výkupu barevných kovů, abychom omezili značné škody na veřejném i soukromém majetku. Zároveň omezíme provoz zastaváren, kde často dochází k legalizaci drobné majetkové trestné činnosti.

Důsledná kontrola výplaty dávek pěstounské péče

 • Častým problémem je zneužívání dávek vyplácených v rámci pěstounské péče. Některé rodiny, které žijí z dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi, našly způsob, jak si těmito dávkami rozšířit své příjmy. Prarodiče požádají, aby jim byla dána do pěstounské péče jejich vlastní vnoučata, ačkoliv fakticky o děti dál pečují rodiče, nebo všechny tři generace žijí ve společné domácnosti. Proto navrhujeme, aby se výrazně zpřísnilo prověření žádostí o svěření dítěte do pěstounské péče u podobných případů.
ODS
Přečteno: 972x
 

Kam dál:

Štítky:  

DokumentyHLAVNÍ ZPRÁVY

 ..
romea - logo