romea - logo
25. června 2022 (sobota)
svátek má Ivan

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Khamoro 2004: První koncert tradiční romské hudby v Roxy

Praha, 28.5.2004 18:12

Prvn? koncert tradi?n? romsk? hudby se konal ve ?tvrtek 27. kv?tna od 20:00 hodin v klubu Roxy. V p?epln?n?m s?le se p?edstavily ?ty?i romsk? kapely z r?zn?ch zem? sv?ta. Kdo p?i?el do Roxy, ur?it? se dob?e bavil. V publiku jsme zahl?dli i m?stop?edsedu vl?dy ?R Petra Mare?e. Jako prvn? nastoupila rumunsk? kapela Fanfara Din Cozmesti. Tato deseti?lenn? dechov? kapela z Lasi je ve sv? zemi hv?zdou na k?tin?ch, svatb?ch, ale i na poh?bech. V posledn?ch letech osl?uj? tak? na r?zn?ch mezin?rodn?ch festivalech. Jsou jedni z posledn?ch muzikant? tzv. "star? ?koly", co? znamen?, ?e pokud budete cht?t, zahraj? i milovan? osob? pod okny. V Roxy se setkali s obrovsk?m ohlasem. Stejn? jako dal?? kapela h?j?c? na Khamoru ?esk? barvy.<p>

Terne ?have p?iv?tali n?v?t?vn?ci bou?liv?m potleskem. U? prvn? p?se? strhla div?ky k tanci. Terne ?have pat?? k nejobl?ben?j??m romsk?m kapel?m u n?s. Poch?z? z Hradce Kr?lov? a sv? prvn? ?sp?chy slavila kapela ji? p?ed rokem 1989 na Port? v Plzni. Pak nastala n?kolikalet? pomlka a comeback p?i?el a? v roce 2001, kdy se kapela stala jedn?m z objev? roku. ?ty?hlas? vok?ly a ?ty?i akustick? kytary p?ivedly v?echny nad?ence v Roxy do obrovsk?ho tane?n?ho reje. V jejich stylu nalezneme trochu z tradi?n? romsk? muziky, hodn? jazzu, trochu z rocku, ale v i blues, flamengo a tak? ?petku n??eho orient?ln?ho. Dohromady jde o neuv??iteln? rytmickou a p??mo ze ?idle zvedaj?c? kombinaci. Z It?lie p?ijela na ve?ern? koncert skupina Zirngaglia. Tenhle ??nr p?ekvapil spoustu p??tomn?ch. Rozhodn? nic klasick?ho a obvykl?ho nebo srovnateln?ho s ?esk?mi, slovensk?mi nebo t?eba polsk?mi Romy. Originalitu jejich stylu je?t? podtrhuje fakt, ?e hudebn?ci poch?zej? z r?zn?ch kraj? It?lie a jsou nap?l pouli?n?mi hr??i a nap?l experiment?tory, kte?? se nechali inspirovat st?edomo?skou romskou hudebn? kulturou. Roxy je p?ijalo s otev?enou n?ru?? a div?ci si potleskem vynutili p??davek.Koncert uzav?ral Viktor Buzyljov a Zlat? Cik?ni z Ruska. Jako v?dy, kdy? na Khamoro p?ijdou muzikanti z t?chto oblast?, nem??e b?t ?lov?k zklam?n. Velmi p?sobiv? a emotivn? vystoupen? obohacen? nav?c o tane?n? kreace dvou kr?sn?ch ?lenek souboru. Rusk? kapely pat?? k jedn?m z nejo?ek?van?j??ch na v?ech mezin?rodn?ch festivalech a ani na leto?n?m Khamoru tomu nebylo jinak.
Přečteno: 2043x
 

Kam dál:

Štítky:  

HudbaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo