romea - logo
16. prosince 2019 (pondělí)
svátek má Albína
Loading
rozšířené vyhledávaní

Výstava Polští Romové

Praha, 26.5.2004 17:51

St?eda, t?et? den festivalu Khamoro, p?inesla krom? jin?ho tak? nev?danou novinku… na n?dvo?? N?rodn? knihovny v pra?sk?m Klementinu stoj? ode dne?ka dva cik?nsk? vozy. A? z polsk?ho Tarnova, konkr?tn? z tamn?ho Etnografick?ho muzea, je zap?j?il jeho ?editel Adam Bartosz. A pr?v? on se stal kur?torem v?stavu s n?zvem Pol?t? Romov?, kter? se ?ad? k dal??m doprovodn?m akc?m festivalu. Uspo??dal ji Polsk? institut v Praze spole?n? s ji? jmenovan?m Etnografick?m muzeem v Tarnov?. V?stava se skl?d? ze dvou ??st?…. Vystaven?ch voz? na onom n?dvo??, kter? pat?? ke skute?n? rarit? v Evrop? a mo?n? cel?m sv?t?. Koncem pades?t?ch a je?t? v pr?b?hu ?edes?t?ch let byl toti? ve v?ech totalitn?ch zem?ch vyd?n z?kon zakazuj?c? ko?ov?n?, by? za zam?stn?n?m. P?ipome?me, ?e u n?s byl vyd?n v roce 1958 a zru?en a? v druh? polovin? devades?t?ch let. Praktiky b?val?ch re?im? byly tvrd?. Vozy i kon? se zabavily, Romov? n?siln? nast?hovali do byt?, ale tak? vag?n? od vlak? apod. Druhou ??st v?stavy je mo?n? si prohl?dnout v hale M?stsk? knihovny a nevztahuje se toliko k historii a sou?asnosti Rom? polsk?ch, ale i dal??ch ?ij?c?ch v Evrop?.<p>

Pra?any l?kaly, a skute?n? ?adu z nich i p?il?kaly, kytary a hlasy polsk? skupiny Kale Bala (?ern? vlasy), kterou v roce 1992 zalo?ila Teresa Mirga. Pot? ?editel N?rodn? knohovny ?R Vojt?ch Bal?k mimo jin? p?ipomn?l, ?e: "je to v?bec poprv?, kdy N?rodn? knihovna m? co do ?in?n? s romskou histori?, kulturou a ?e moc douf?, ?e se t?to tematice, zp?sobem sv?m vlastn?m, bude v?novat i nad?le. Miroslav Ja??nski, ?editel Polsk?ho institutu v Praze zase vzpomn?l na sv? d?tstv?: "Pamatuji si a to bylo v roce 1966, je?t? zbytky posledn?ch ko?uj?c?ch Rom?. S?dlily kous??ek od na?eho domu na jihoz?pad? Polska. Shodou okolnost? se jmenovali tak? Mirgovi jako tihle muzikanti," ?ekl pro na?e webov? zpravodajstv? na www.romea.cz pan Ja??nski. Adam Bartosz, ?editel Etnografick?ho muzea v Tarnov?, p?ipomenul utrpen? Rom? v cel? Evrop?, nezbytnost sb?ru v?ech materi?l? souvisej?c?ch s histori? Rom? a tak? to, ?e jejich muzeum v podstat? nahrazuje romsk?m d?tem i ml?de?i ?kolu. Tam se toti? o sv? historii a kultu?e nedozv?daj? nic. Nezapomn?l ihned v ?vodu p??tomn? pozdravit romsky a pop??t jim hodn? zdrav? a ?t?st?. V?stavu si m??ete prohl?dnout i vy, potrv? toti? a? do 30.6.2004.
Přečteno: 1881x
 

Kam dál:

Štítky:  

Hudba, VzděláváníHLAVNÍ ZPRÁVY

Vánoce na turistické základně Myšinec v Budišovicích u Hrabyně prožily děti z dětských domovů z Čeladné, Příbora, Liptálu, Býchor a Uherského Ostrohu. (FOTO: Vladislav Sobol)

videoZÁZNAM: Situace je zoufalá, děti z dětských domovů končí i po 30 letech rozvoje ústavní péče na ulici

25.11.2019 11:33
V České republice vyrůstá v dětských domovech a dalších typech zařízení pobytové péče přes 8 000 dětí, z toho několik stovek ročně odchází do dospělosti.
 celý článek

Dalibor Karvay

Vídeňský symfonický orchestr jmenoval houslistu Dalibora Karvaye prvním koncertním mistrem

22.11.2019 11:15
Vídeňský symfonický orchestr jmenoval 34-letého slovenského houslistu Dalibora Karvaye svým prvním koncertním mistrem. Informoval o tom hudebníh časopis The Strad.
 celý článek

Druhý ročník ocenění od romských organizací a nezávislých osobností Lúč z tmy (Foto: Facebook Lúč z tmy)

videoZÁZNAM: Slavnostního předávání ocenění Lúč z tmy

22.11.2019 0:01
Přímý přenos slavnostního předávání ocenění Lúč z tmy, které každoročně udělují romské organizace a nezávislé osobnosti těm, kteří se dlouhodobě zasazují o zlepšení postavení Romů v různých oblastech života nebo se významným způsobem podílejí na budování mostů mezi Romy a většinovou společností. Záštitu nad 2. ročníkem ocenění Lúč z tmy převzala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Přenos z bratislavského Caffe Berinka odvysílá ROMEA TV od 19 hodin.
 celý článek

Další články z rubriky..
romea - logo