romea - logo
25. června 2022 (sobota)
svátek má Ivan

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Výstava Polští Romové

Praha, 26.5.2004 17:51

St?eda, t?et? den festivalu Khamoro, p?inesla krom? jin?ho tak? nev?danou novinku… na n?dvo?? N?rodn? knihovny v pra?sk?m Klementinu stoj? ode dne?ka dva cik?nsk? vozy. A? z polsk?ho Tarnova, konkr?tn? z tamn?ho Etnografick?ho muzea, je zap?j?il jeho ?editel Adam Bartosz. A pr?v? on se stal kur?torem v?stavu s n?zvem Pol?t? Romov?, kter? se ?ad? k dal??m doprovodn?m akc?m festivalu. Uspo??dal ji Polsk? institut v Praze spole?n? s ji? jmenovan?m Etnografick?m muzeem v Tarnov?. V?stava se skl?d? ze dvou ??st?…. Vystaven?ch voz? na onom n?dvo??, kter? pat?? ke skute?n? rarit? v Evrop? a mo?n? cel?m sv?t?. Koncem pades?t?ch a je?t? v pr?b?hu ?edes?t?ch let byl toti? ve v?ech totalitn?ch zem?ch vyd?n z?kon zakazuj?c? ko?ov?n?, by? za zam?stn?n?m. P?ipome?me, ?e u n?s byl vyd?n v roce 1958 a zru?en a? v druh? polovin? devades?t?ch let. Praktiky b?val?ch re?im? byly tvrd?. Vozy i kon? se zabavily, Romov? n?siln? nast?hovali do byt?, ale tak? vag?n? od vlak? apod. Druhou ??st v?stavy je mo?n? si prohl?dnout v hale M?stsk? knihovny a nevztahuje se toliko k historii a sou?asnosti Rom? polsk?ch, ale i dal??ch ?ij?c?ch v Evrop?.<p>

Pra?any l?kaly, a skute?n? ?adu z nich i p?il?kaly, kytary a hlasy polsk? skupiny Kale Bala (?ern? vlasy), kterou v roce 1992 zalo?ila Teresa Mirga. Pot? ?editel N?rodn? knohovny ?R Vojt?ch Bal?k mimo jin? p?ipomn?l, ?e: "je to v?bec poprv?, kdy N?rodn? knihovna m? co do ?in?n? s romskou histori?, kulturou a ?e moc douf?, ?e se t?to tematice, zp?sobem sv?m vlastn?m, bude v?novat i nad?le. Miroslav Ja??nski, ?editel Polsk?ho institutu v Praze zase vzpomn?l na sv? d?tstv?: "Pamatuji si a to bylo v roce 1966, je?t? zbytky posledn?ch ko?uj?c?ch Rom?. S?dlily kous??ek od na?eho domu na jihoz?pad? Polska. Shodou okolnost? se jmenovali tak? Mirgovi jako tihle muzikanti," ?ekl pro na?e webov? zpravodajstv? na www.romea.cz pan Ja??nski. Adam Bartosz, ?editel Etnografick?ho muzea v Tarnov?, p?ipomenul utrpen? Rom? v cel? Evrop?, nezbytnost sb?ru v?ech materi?l? souvisej?c?ch s histori? Rom? a tak? to, ?e jejich muzeum v podstat? nahrazuje romsk?m d?tem i ml?de?i ?kolu. Tam se toti? o sv? historii a kultu?e nedozv?daj? nic. Nezapomn?l ihned v ?vodu p??tomn? pozdravit romsky a pop??t jim hodn? zdrav? a ?t?st?. V?stavu si m??ete prohl?dnout i vy, potrv? toti? a? do 30.6.2004.
Přečteno: 1945x
 

Kam dál:

Štítky:  

Hudba, VzděláváníHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo