Stanovy

Nástroje
Právě jste zde: Home » O nás » Stanovy
Neděle, 25 Čer 2017

Stanovy

Email Tisk PDF

1.    článek

Název a sídlo

1.1    Občanské sdružení ROMEA (dále jen "sdružení") má sídlo v Praze. Anglický ekvivalent jeho jména zní "ROMEA".
1.2    Sdružení sídlí na adrese Nad Primaskou 38, 100 00 Praha 10.

2.    Článek

Charakter sdružení

2.1    Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti.
2.2    Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností a zřizuje se na dobu neurčitou.

3.    Článek

Základní poslání, cíle a činnost sdružení

3.1    Základním posláním je sdružovat zejména mladé občany romské a české národnosti, kteří chtějí pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného soužití.
3.2    Základními cíli sdružení jsou zejména:
3.2.1    podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti
3.2.2    vydávání nezávislých časopisů, novin i jednorázových publikací o Romech a jejich šíření jak mezi romskou tak i ostatní populací v celé České republice.
3.2.3    překládání cizojazyčné literatury o Romech a jiných minoritách
3.2.4    podpora vzdělávání Romů včetně zprostředkovávání stipendií nadaným romským žákům a studentům, prohlubování profesionálních znalostí zejména mladých Romů v oblasti mediální, ale i dalších
3.2.5    podpora romských tělovýchovných, kulturních a všeobecně volnočasových aktivit, zejména romské mládeže.
3.2.6    podpora rozvoje romských komunit, pořádání kurzů a školení, výstav romských umělců, propagace romské kultury ve všech jejích odvětvích.
3.2.7    Podpora humanitární a charitativní činnosti mezi Romy.
3.2.8    vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice instituce, sdružení i jednotlivce k naplňování cílů uvedených výše

3.3    Formami činnosti sdružení jsou zejména:
3.3.1    propagační a popularizační činnost, vydávání tiskovin (časopisů), šíření informací prostřednictvím elektronických médií (internet, televize, rozhlas), pořádání výstav a dalších odpovídajících akcí k danému tématu,
3.3.2    vzdělávací akce (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy, školení),
3.3.3    informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací týkajících se Romů.
3.3.4    spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, napomáhání k lepšímu soužití majoritní společnosti a Romů
3.3.5    spolupráce s romskými organizacemi v ČR i v zahraničí a usilování o zapojení do mezinárodních nevládních struktur zabývajících se romskou problematikou.

4.    článek

Členství ve sdružení

4.1    Členem sdružení může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti.
4.2    Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou sdružení. O přijetí rozhodují členové sdružení na své časově nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů. Přijetí člena se sděluje písemně.
4.3    Sdružení vede evidenci členů.
4.4    Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy sdružení. Čestným členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
4.5    Člen sdružení má právo:
4.5.1    zúčastnit se valné hromady, každý člen - fyzická osoba má jeden hlas, počet hlasů člena - právnické osoby určuje valná hromada. Čestní členové sdružení mají hlas poradní, pokud se nestanou členy výkonné rady, pak mají hlas výkonný. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce.
4.5.2    být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,
4.5.3    být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve sdružení.
4.6    Člen sdružení má povinnost:
4.6.1    dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, výkonné rady a jejich operativních rozhodnutí,
4.6.2    ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů sdružení vzniklých v běžném roce,
4.6.3    aktivně hájit zájmy sdružení dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly rozporu se zájmy sdružení,
4.6.4    účastnit se zasedání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.
4.7    Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení :
4.7.1    napomenout člena sdružení, napomenutí provede písemně výkonná rada sdružení
4.7.2    vyloučení ze sdružení.
4.8    Členství ve sdružení zaniká :
4.8.1    vystoupením - vystoupení člena sdružení se realizuje doručením oznámení o vystoupení předsedovi sdružení,
4.8.2    vyloučením - o vyloučení rozhoduje valná hromada,
4.8.3    zánikem člena - právnické osoby,
4.8.4    úmrtím člena - fyzické osoby,
4.8.5    zánikem sdružení.
4.9    Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

5.    článek

Organizační uspořádání

5.1    Strukturu sdružení tvoří:
5.1.1    valná hromada,
5.1.2    výkonná rada,
5.1.3    předseda.
5.2    Valná hromada
5.2.1    Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení.
5.2.2    Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda sdružení. Valná hromada se sejde také, požádá - li o to písemně nejméně jedna třetina členů sdružení nebo výkonná rada, a to nejpozději do čtrnácti dnů od požádání.
5.2.3    Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů. Valná hromada je usnášení schopná, je - li přítomna nadpoloviční většina všech hlasů sdružení.
5.2.4    Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání valné hromady, jednání řídí obvykle předseda sdružení nebo jím pověřený člen výkonné rady.
5.2.5    Zápis z jednání podepisuje předseda a dva členové výkonné rady a zasílá se všem členům sdružení.
5.2.6    Valná hromada má následující pravomoci:
5.2.6.1    rozhoduje o členství ve sdružení,
5.2.6.2    volí výkonnou radu a předsedu, funkční období volených orgánů je jednoleté,
5.2.6.3    schvaluje výroční zprávy a koncepci hospodaření sdružení,
5.2.6.4    doplňuje a mění stanovy společnosti,
5.2.6.5    stanovuje členské příspěvky,
5.2.6.6    hlasuje o přítomnosti veřejnosti na svém jednání,
5.2.6.7    valná hromada si může rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech přítomných hlasů vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány sdružení.
5.3    Výkonná rada
5.3.1    Výkonná rada řídí sdružení mezi jednáními valné hromady. Tvoří ji předseda a nejméně 2 další členové, jmenovaní valnou hromadou. Počet členů musí být lichý.
5.3.2    Výkonná rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce, předseda svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena.
5.3.3    Z jednání se pořizuje zápis., kteří podepisují všichni členové přítomni jednání.
5.3.4    Výkonná rada:
5.3.4.1    rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou v kompetenci valné hromady,
5.3.4.2    připravuje jednání valné hromady,
5.3.4.3    může jmenovat výkonného ředitele a pokladníka, kteří jsou organizačními pracovníky sdružení. Ze své činnosti jsou odpovědni předsedovi sdružení
5.3.4.4    kontroluje činnost předsedy a případných dalších pracovníků sdružení.
5.4    Předseda sdružení
5.4.1    Předseda sdružení řídí a koordinuje činnost sdružení a výkonné rady. Plní úkoly a uložené valnou hromadou a výkonnou radou.
5.4.2    Předseda svolává a řídí jednání valné hromady a výkonného výboru.
5.4.3    Předseda rozhoduje v personálních záležitostech sdružení, uzavírá pracovní poměry a sjednává smlouvy o dílo pokud Výkonný výbor nerozhodne jinak.

6.    článek

Hospodaření sdružení

6.1    Majetek sdružení vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací, darů, vydavatelské činnosti a výtěžků kulturních a sportovních akcí
6.2    Koncepci hospodaření sdružení schvaluje valná hromada .
6.3    Prostředky jsou používány na krytí :
6.3.1    administrativně - správních výdajů orgánů sdružení,
6.3.2    služeb a prací nutných k činnosti sdružení.
6.4    Po skončení hospodářského roku podává předseda výkonné radě zúčtování hospodářského roku. O výsledku kontroly předkládá výkonná rada zprávu valné hromadě sdružení.

7.    článek

Závěrečná ustanovení

7.1    Jménem společnosti jedná její předseda nebo výkonný ředitel nebo osoby na základě zmocnění, poskytnuté jim předsedou nebo výkonným ředitelem.
7.2    Sdružení zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů sdružení. V případě zániku sdružení provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou hromadou.
7.3    Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků valné hromady.
7.4    Tyto stanovy byly schváleny ustavující valnou hromadou v Praze dne 2. 12. 2002 a nabývají účinnosti dnem registrace sdružení příslušným orgánem.