Stipendia pro romské studenty

Nástroje
Právě jste zde: Home » Projekty » Vzdělávací » Stipendia pro romské studenty
Úterý, 27 Čer 2017

Stipendia pro romské studenty

Email Tisk PDF

Hlavním cílem Stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty, který vyhlašuje Romský vzdělávací fond (Roma Education Fund - REF), je skrze stipendia přispět ke zvýšení vzdělanostní úrovně Romů žijící ve 13 zemích střední a východní Evropy a působit desegregačně na vzdělávací systém. V České republice rozdělování stipendií koordinuje od roku 2010 občanské sdružení ROMEA.

Udělení stipendia není věkově omezeno a od roku 2010 se v Česku do programu mohou přihlásit i studenti kombinovaného studia.

 

2015

Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu vyhlásil stipendijní cyklus pro akademický rok 2015-2016. Stipendijní program nabízí v otevřené akademické soutěži stipendium romským studentům bakalářského, magisterského či doktorského studia studujícím na státem akreditovaných vysokých školách, kteří jsou občany nebo mají trvalý pobyt v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Kosovu, Makedonii, Černé Hoře, Rumunsku, Srbsku, Slovensku a Turecku.

V České republice je v současné chvíli možné podat žádost do Romského pamětního univerzitního stipendijního programu (RMUSP), později také v programu Roma International Scholar Program (RISP), který je určen na studium v zahraničí.

V akademickém roce 2013/2014 Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu podpořil 1 441 studentů z celkového počtu 2 410 žadatelů. Celkově měl fond na finanční podporu vybraných romských vysokoškolských studentů, kteří se věnovali studiu, přibližně 1,9 milionů euro. V roce 2014 vysokou školu úspěšně absolvovalo 335 studentů.

Stipendium RMUSP je určeno na pokrytí výdajů spojených se studiem jako např. na úhradu učebnic, poplatků za zkoušky a částečně na pokrytí životních nákladů. Výše stipendia je vypočítána na základě částky 80 euro na akademický měsíc.

Podávání přihlášek probíhá pouze elektronickou formou skrze on-line systém pro podávání žádostí (OAS), který naleznete na webových stránkách Romského vzdělávacího fondu.

Pro více informací o programech a o podání žádosti o stipendium, prosíme zájemce, aby navštívili následující stránku http://www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarship-1, kde naleznou odkazy také v češtině.

POZOR - uzávěrka pro podávání žádostí je 11. května 2015!

V případě dotazů, prosím, kontaktujte koordinátorku projektu na e-mailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na tel. čísle: +420 257 329 667.alt

2014

Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu (REF SP) nabízí v otevřené akademické soutěži stipendium romským studentům, kteří usilují o dosažení bakalářského, magisterského nebo doktorandského titulu na státem akreditovaných vysokých školách v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Kosovu, Makedonii, Černé Hoře, Rumunsku, Srbsku, Slovensku a Turecku. O stipendium mohou žádat studenti studující v prezenční, tak i kombinované formě a bez omezení věku žadatelů.

REF SP poskytuje specifické informace pro jednotlivé stipendijní programy a pokyny týkající se způsobilosti žadatelů a kritérií výběru pro akademický rok 2014/2015, aby žadatelům pomohl úspěšně dokončit a podat online formulář žádosti (OAF). Přečtěte si, prosím, tyto informace, které jsou dostupné prostřednictvím uvedeného odkazu: http://www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarship-1

Informace jsou zveřejněny na stránkách Romského vzdělávacího fondu v angličtině, češtině a 12 dalších národních jazycích.

Stipendium RMUSP je určeno na pokrytí výdajů spojených se studiem jako např. na úhradu učebnic, poplatků za zkoušky a částečně na pokrytí životních nákladů. Výše stipendia je vypočítána na základě částky 80 euro na akademický měsíc.

Podávání přihlášek probíhá pouze elektronickou formou skrze Online systém pro podávání žádostí (OAS), který naleznete na oficiálních webových stránkách Roma Education Fund (na konci pokynů k programu RMUSP). Technické pokyny jak pracovat s online systémem naleznete zde. Online aplikace je přeložena do českého jazyka.

Uzávěrka pro podávání žádostí 26. května 2014! Žádosti nebude možné podat po uzávěrce!

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku projektu Mgr. Ivu Hlaváčkovou na tel. čísle: +420 257 329 667 nebo na e-mailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

2013

REF  8. dubna 2013 vyhlásil v ČR nový ročník Stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty v bakalářském, magisterském a doktorandském programu. V dubnu proběhly 3 informační schůzky s žadateli o stipendium v Praze, Ústí nad Labem a Ostravě a dále probíhala propagace programu až do uzávěrky, která byla stanovena na 20. května.

Celkem bylo přijato 73 žádostí o stipendium na akademický rok 2013/2014, z čehož 33 žádalo o obnovu stipendia. Z celkového počtu bylo 54 žádostí podáno studenty bakalářského programu, 17 magisterského programu a 2 žádosti studenty doktorandského studia.

6. srpna proběhly pohovory s Národní výběrovou komisí v rámci procesu hodnocení žádostí a porada Národní výběrové komise a zástupců REF s cílem posouzení a výběru vhodných žadatelů o RMUSP stipendium.

V pátek 8. 11. se ve Francouzském institutu uskutečnilo slavnostní setkání 41 romských vysokoškolských studentů, kteří se stali úspěšnými stipendisty Romského vzdělávacího fondu (REF) pro akademický rok 2013/2014. Kromě slavnostního setkání proběhly také dva semináře zaměřené na témata romské identity či vstupu na trh práce a hledání zaměstnání zejména po úspěšném absolvování vysokoškolského studia.

Čtěte více: 41 romských vysokoškoláků získalo stipendium

Celkem bylo podpořeno 41 studentů, kterým bylo rozděleno 41057.26,- eur.

Náklady na koordinaci Stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty v ČR hradí Romský vzdělávací fond a v roce 2013 činily 10 168,- eur.

 

2012

Začátkem dubna 2012 byl vyhlášen třináctý ročník Stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty v bakalářském, magisterském a doktorandském programu v Česku. V dubnu proběhly 3 informační schůzky s žadateli o stipendium v Praze, Brně a Ostravě a dále probíhala propagace programu až do stanovené uzávěrky programu 15. května 2012.

Celkem bylo přijato 60 žádostí o stipendium na akademický rok 2012/2013. Z celkového počtu bylo 42 žádostí podáno studenty bakalářského programu, 16 magisterského programu a 2 žádosti studenty doktorandského studia.

Novinkou pro tento rok byly pohovory, které absolvovalo 16 budoucích studentů prvních ročníků všech forem studia s Národní výběrovou komisí v rámci procesu hodnocení žádostí. Pohovory se konaly 22. července a navazovala na ně porada Národní výběrové komise a zástupců REF s cílem posouzení a výběru vhodných žadatelů o RMUSP stipendium.

REF finální výsledky vyhlásil koncem listopadu a ve čtvrtek 29. 11. se v pražském divadle D 21 uskutečnilo slavnostní setkání romských vysokoškolských studentů, kteří se stali úspěšnými stipendisty Romského vzdělávacího fondu pro akademický rok 2012/2013.

Čtěte více: Přes 40 budoucích romských profesionálů obdrželo na slavnostním předávání vysokoškolská stipendia

Celkem bylo podpořeno 43 studentů, kterým bylo rozděleno 49 732.2,- eur.

Náklady na koordinaci Stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty v ČR hradí Romský vzdělávací fond a v roce 2012 činily 11 670,- eur.

 

2011

REF v březnu 2011 podvanácté vyhlásil Stipendijní program pro romské vysokoškolské studenty v bakalářském, magisterském a doktorandském programu.

Vyhlášení a propagace programu v ČR probíhala současně pomocí několika informačních kanálů během března a dubna 2011. V dubnu byly realizovány 3 informační schůzky ve třech největších městech ČR (Praha, Brno, Ostrava). Setkání byla určena žadatelům, ředitelům vysokých škol, koordinátorům, asistentům pedagogů, terénním pracovníkům a zástupcům neziskových organizací pracujících s romskou komunitou.

Novinkou pro tento rok bylo podávání přihlášek prostřednictvím on-line aplikace. Uzávěrka pro podání žádostí byla stanovená na 30. 4. 2011.

Celkem bylo přijato 44 žádostí o stipendium na akademický rok 2011/2012. Polovina z tohoto počtu jsou studenti prezenčního formy studia, zbývajících 22 žádostí podali studenti kombinované formy studia. Z celkového počtu je 33 žádostí podáno studenty bakalářského programu, 9 magisterského programu a 2 žádosti studenty doktorandského studia.

Dne 20. června 2011 se uskutečnila orientační schůzka žadatelů se zástupcem REF. Téhož dne se konala porada Národní výběrové komise a zástupce REF s cílem posouzení a výběru vhodných žadatelů o RMUSP stipendium.

Na podzim roku 2011 REF zveřejnil výsledek stipendijní soutěže. Celkem bylo podpořeno 31 studentů, kterým bylo rozděleno 32 528,- eur.

Náklady na koordinaci Stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty v ČR hradí Romský vzdělávací fond a v roce 2011 činí 11 796,- eur.

2010

Jedenáctý ročník Stipendijního programu byl vyhlášen v lednu 2010.

Za účelem rozšíření informací o stipendijním programu co největšímu počtu osob naší cílové skupiny byly v průběhu března a dubna zrealizovány tři informační schůzky v Praze, Brně a Ostravě. Průměrný počet zúčastněných se pohyboval kolem 30 osob v každém z měst. Uzávěrka pro podání žádostí byla stanovená na 30. 4. 2010.

Oproti roku 2009, kdy sdružení ROMEA program nekoordinovalo, jsme zaznamenali asi 5 násobný nárůst došlých žádostí o stipendium na akademický rok 2010-2011. Celkem se do programu přihlásilo 63 zájemců z celé ČR. Z tohoto počtu bylo 36 žadatelů studenty kombinované formy studia a 26 formy prezenční. Studentů bakalářského studia se přihlásilo 50, magisterského 9 a doktorandského 3. Z celkového počtu žadatelů je 38 žen a 24 mužů.

Dne 27. 9. 2010 proběhla orientační schůzka žadatelů se zástupci Roma Education Fund. Tříčlenná národní komise společně se dvěma členy REF zasedla 28. 9. 2010 za účelem výběru a posouzení nejvhodnějších žadatelů o stipendium.

V listopadu REF oznámil finální výsledky. Celkem bylo podpořeno 36 studentů, kterým bylo rozdělo
32 400,- eur.

Náklady na koordinaci v roce 2010 činily 10 565,- eur a hradil je REF.

Romský pamětní stipendijní program pro vysokoškolské studenty v ČR finančně podporuje ROMA EDUCATION FUND