romea - logo
13. června 2021 (neděle)
svátek má Antonín

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny rekapituluje svou činnost za poslední tři roky

24.1.2017 17:35
Zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, 23.10.2014 (FOTO: František Bikár)
Zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, 23.10.2014 (FOTO: František Bikár)

Občanská část rady vlády pro záležitosti romské menšiny rekapituluje pro server Romea.cz svou činnost za poslední tři roky. Jako zásadní vidí prosazení pojetí Romů jako národnostní menšiny místo sociální skupiny do Strategie integrace Romů do roku 2020. V oblasti školství vyzdvihuje podíl na prosazování inkluzivního školství, které by zaručilo romským dětem rovný přístup ke vzdělání. Rovněž zmiňuje výsledky svých snah o zdůstojnění bývalého tábora v Letech u Písku, které vyústily v příslib odsunu vepřína z Let. Zpravodajský server Romea.cz zveřejňuje plné znění prohlášení občanských členů rady.

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny rekapituluje svou činnost

OBČANŠTÍ ČLENOVÉ RADY

 • Ján Balog, místopředseda, občanský člen Rady
  členem Rady jmenován usnesením vlády ze dne 12. května 2014 č. 352.
 • František Bikár, občanský člen Rady
  Jmenován usnesením vlády ze dne 12. května 2014 č. 352.
 • Ing. Karel Holomek, občanský člen Rady
  Jmenován usnesením vlády ze dne 12. května 2014 č. 352.
 • Ing. Emil Horvát, občanský člen Rady
  Jmenován usnesením vlády ze dne 12. května 2014 č. 352.
 • PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury v Brně
 • Mgr. Lucie Fuková, občanská členka Rady
  Jmenována usnesením vlády ze dne 12. května 2014 č. 352.
 • Bc. Martina Horváthová, občanská členka Rady
  Jmenována usnesením vlády ze dne 12. května 2014 č. 352.
 • Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., občanský člen Rady
  Jmenován usnesením vlády ze dne 12. května 2014 č. 352.
 • PhDr. Renata Köttnerová, občanská členka Rady
  Jmenována usnesením vlády ze dne 12. května 2014 č. 352.
 • Mgr. Jan Kudry, Ph.D., občanský člen Rady
  Jmenován usnesením vlády ze dne 12. května 2014 č. 352.
 • Bc. Lýdia Poláčková, občanská členka Rady
  Jmenována usnesením vlády ze dne 12. května 2014 č. 352.
 • Čeněk Růžička, občanský člen Rady
  Jmenován usnesením vlády ze dne 12. května 2014 č. 352.
 • Bc. Edita Stejskalová, občanská členka Rady
  Jmenována usnesením vlády ze dne 12. května 2014 č. 352.
 • Michal Mižigár, občanský člen Rady
  Jmenován usnesením vlády ze dne 8. června 2016 č. 521

Funkční období současné Rady vlády pro záležitosti romské menšiny se dostává do své poslední čtvrtiny. My, občanští členové Rady, tak na počátku posledního roku svého působení rekapitulujeme svou činnost. Veřejnosti bychom chtěli představit následující dosažené cíle.

Připomínkovali jsme Strategii integrace Romů do roku 2020, kterou vláda schválila v roce 2015 a která zdůrazňuje národnostní rozměr romské tematiky nad sociálním. V této strategii jsou Romové zmiňováni jako národnostní menšina, nikoli jako sociální skupina, což považujeme za zásadní.

V oblasti základního školství jsme doporučili zrušení přílohy LMP bez náhrady a přispěli svými dalšími aktivitami k prosazení novely školského zákona, která zavádí principy inkluzívního vzdělávání do českého školského systému. Jde nám o to, aby romské děti měly rovný přístup ke vzdělávání a nezůstávaly zbytečně na praktických školách. Připomínkovali jsme také Akční plán inkluzívního vzdělávání, který byl podmínkou pro uvolnění financí z EU do ČR. Společně s dalšími jsme se podíleli na tvorbě metodického materiálu pro školy pro odhalování a řešení šikany. Pro další období, kromě jiného, plánujeme sledovat, jaké má zavedení inkluze na školách opravdové dopady na romské děti a jejich rodiče.

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny má povinně zřízen též Monitorovací výbor Agentury pro sociální začleňování. Tento výbor se v daném období scházel především z důvodu výběru obcí/lokalit, které chtěly s ASZ navázat spolupráci. V daném období např. v prvním kole MV neschválil spolupráci v tzv. koordinovaném přístupu v sociálně vyloučených lokalitách s městem Vsetín, neboť jejich přihláška vykazovala závažné nedostatky. V další vlně přihlášek již byl mediálně známý Vsetín monitorovacím výborem schválen. V následujícím období si výbor klade za cíl práci ASZ v lokalitách systematicky monitorovat.

Pracovní skupina pro odškodnění Romů a Sintů se zabývá záležitostmi spojenými jak s morálním, tak s finančním odškodněním Romů za jejich utrpení z doby nacismu. Usiluje o zdůstojnění místa bývalého koncentračního tábora pro Romy u obce Lety u Písku. Vládě jsme opakovaně doporučili řešení situace s pietními místy v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu, a přispěli tak ke společenskému a politickému tlaku, jenž vyústil v příslib odsunu vepřína z Letů a předání správy nad pietním místem v Hodoníně Muzeu romské kultury.

Každoročně připomínkujeme podobu, zaměření a finanční alokace dotačních programů Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, zásadního dotačního programu na podporu činnosti NNO. Dále se vyjadřujeme k podobě programu dotací pro terénní pracovníky na obcích a k dotacím na krajské romské koordinátory.

Zástupci Rady vlády pro záležitosti romské menšiny se účastnili několika mezinárodních setkání a konferencí, kde reprezentovali Českou republiku. Po tom, co vláda neschválila návrh zákona o odškodnění obětí sterilizací, jsme iniciovali další projednávání tohoto tématu a trváme na dalších jednáních, jež by zajistila odškodnění obětem.

Sledujeme případ neobjasněného úmrtí mladého Roma v žatecké pizzerii a vývoj vyšetřování. Ministr vnitra je členem Rady, a jako takového se ho dotazujeme na skutečnosti spojené s prevencí kriminality a násilím z nenávisti.

Osobnosti českého veřejného života jsme vyzvali ke zvážení svého občanského postoje ve věci udělení ocenění v anketě Český slavík Mattoni kontroverzní hudební skupině Ortel, a podpořili tak zpěváka Radka Bangu alias Gipsyho.

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny je poradním orgánem vlády. Vyjadřuje se k mnoha věcem, a to jak událostem aktuálního dění, tak také k dlouhodobým kauzám a problémům. Rada přijímá usnesení a doporučuje. To, zda její doporučení budou nakonec akceptována, závisí na adresátech těchto doporučení. Funkční období té stávající Rady skončí nejpozději na podzim tohoto roku. Do té doby hodláme pokračovat v nastavených principech práce a naplňování cílů činnosti jednotlivých pracovních skupin.

Odpovědi na otázky k Radě vlády pro záležitosti romské menšiny

K ČEMU VLASTNĚ RADA JE?

Současná rada vlády pro záležitosti romské menšiny byla sestavena v roce 2014 z aktivních romských osobností veřejného života a zástupců jednotlivých ministerstev (nejčastěji ministrů nebo jejich náměstků), dále zástupce Muzea romské kultury, Kanceláře veřejného ochránce práv, Svazu měst a obcí, Asociace krajů, Agentury pro sociální začleňování. Jejím předsedou je ministr pro lidská práva a rovné příležitosti.

Smyslem Rady je zastupovat zájmy Romů ve všech sférách jejich života. Má však jen poradní roli, nemůže sama rozhodovat nebo zasahovat. Jedním z cílů je také vytvářet podmínky pro objektivní informování o romské menšině, kultuře, dějinách, současné situaci, tradicích a názorech Romů.

Každá nově sestavená Rada si stanovuje prioritní témata, kterými se chce zabývat, a ta pak řeší v rámci výborů a pracovních skupin. Členové Rady se angažují ve výboru nebo pracovní skupině dle vlastního zájmu. Odtud jdou doporučení směrem k vládě, jednotlivým resortům, krajům, případně městům a obcím včetně krajských koordinátorů.

KDO JE ČLENEM RADY?

Občanské členy Rady vybírá ministr pro lidská práva a schvaluje je vláda. Práce v Radě vlády je zcela bezplatná, všichni její členové pracují zdarma a často na úkor vlastního zaměstnání nebo osobního volna.

Občanští členové Rady jsou vybíráni tak, aby pokryli co nejvíce témat svou odborností, ale i co nejvíce krajů ČR. V současné Radě máme například prvního romského proděkana, máme tam několik koordinátorů pro romské záležitosti, pracovníky neziskovek, novináře a odborníky na média, sociální pracovníky, učitele, odborníky z průmyslu. Seznam členů je zveřejněn na stránkách vlády ČR.

JAK RADA FUNGUJE?

Rada má pravidelná setkání nejméně čtyřikrát ročně, ze kterých je pořizován písemný nebo zvukový záznam dohledatelný zpětně na webu www.vlada.cz. Kromě jednání tzv. velké rady se koná ještě množství setkání výborů a pracovních skupin, která se soustřeďují na určitá témata zahrnutá ve Strategii integrace Romů do roku 2020.

V rámci Rady pracují tyto výbory a pracovní skupiny:

 • Výbor pro spolupráci se samosprávami – zde se probírají témata spojená s problematikou výkonu státní správy a přenesené působnosti.
 • Monitorovací výbor Agentury pro sociální začleňování – má konečné slovo při výběru lokalit pro spolupráci s ASZ, monitoruje naplňování Strategie sociálního začleňování.
 • Pracovní skupina pro oblast vzdělávání – zabývá se tématy spojenými s inkluzivním vzděláváním, desegregací, řešením šikany a celkově nastavováním příznivého klimatu ve školách.
 • Pracovní skupina pro zahraniční spolupráci – zajišťuje propojení na mezinárodní organizace, jako jsou OBSE, EU, OSN.
 • Pracovní skupina k tématu odškodnění sterilizací romských žen – chce nalézt způsoby odškodnění protiprávně sterilizovaných osob.
 • Pracovní skupina pro odškodnění Romů a Sintů – pracovní skupina se zabývá záležitostmi spojenými jak s morálním tak finančním odškodněním Romů za jejich utrpení z doby nacismu. Usiluje o zdůstojnění místa bývalého romského koncentračního tábora u obce Lety u Písku.
 • Mediální výbor – ambicí bylo změnit postoj českých médií k zobrazování Romů a informování o událostech ve spojitosti s romskou tématikou. Činnosti tohoto výboru byla utlumena.

Výstupem činnosti těchto pracovních orgánů jsou doporučení, připomínky a návrhy směrem k jednotlivým resortům nebo případně vládě jako celku. Kromě toho jsou členové Rady nominováni do dalších pracovních orgánů vlády, jako například v komisích k operačním programům evropských fondů, v různých expertních týmech a poradních skupinách.

Jan Balog, místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny za občanskou část
Přečteno: 2469x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, VládaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo