romea - logo
1. prosince 2021 (středa)
svátek má Iva

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Dokument OSF: Vláda nedokončila úkol, diskriminace romských dětí v českém školství proto pokračuje

Praha, 5.11.2012 13:53, (ROMEA)
--ilustrační foto--
--ilustrační foto--

Dne 13. listopadu 2007 vydal Evropský soud pro lidská práva rozsudek v případu „D. H. a ostatní versus ČR“, ve kterém 18 romských dětí z Ostravy zažalovalo Českou republiku za to, že byly zařazeny do zvláštní školy kvůli svému původu. Rozsudek jejich stížnost potvrdil a odsoudil Českou republiku za diskriminaci romských dětí, které se stát dopouští tím, že tyto děti nadměrně zařazuje do zvláštních (nyní tzv. praktických) škol, jež jsou určeny pro děti s diagnózou lehkého mentálního postižení. 

Rozsudek uvedl, že romské děti jsou až 27krát častěji zařazovány do praktických škol, ať již s diagnózou nebo bez ní. Tuto skutečnost později potvrdila nezávislá šetření, například výzkum České školní inspekce (2010) uvádí, že romských žáků v praktických školách je průměrně 35 % a v některých krajích až přes 50 %.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva a mezinárodní úmluvy zavazují Českou republiku, aby učinila okamžitou nápravu. Ani pět let po vydání rozsudku se však situace nemění a další generace romských dětí letos skončila ve školách s omezeným rozsahem učiva, jež jim později neumožní pokračovat ve studiu a vykonávat jiné než manuální profese.

Přinášíme časový sled kroků vlády a souvisejících událostí od vydání rozsudku.

Nedokončený úkol

Nadace Open Society Fund Praha (ve spolupráci s dalšími českými i zahraničními organizacemi) mnohokrát vyzvala českou vládu, aby přijala opatření, jež by zamezily segregaci romských dětí a zvýšily inkluzi na českých školách, a nabídla vládě v tomto svou pomoc. Opatření, jež by vláda měla zavést, zahrnují:

1. Zvýšit „inkluzivitu“ českých škol, tedy přesměrovat finance na podporu základních škol, aby byly schopny do běžných tříd začlenit děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pomáhaly jim dosahovat jejich maximálního vzdělávacího potenciálu, ať už se jedná o děti sociálně znevýhodněné či zdravotně postižené.

2. Převést stávající žáky praktických škol do škol hlavního vzdělávacího proudu.

3. Změnit proces diagnostiky dětí při nástupu na základní školu z jeho stávajícího medicínského modelu popisu postižení na systém návrhů podpůrných opatření, jež pomohou dítěti absolvovat výuku na běžné škole. Zrušit personální a institucionální propojení speciálně pedagogických center a speciálních škol, a zajistit tak nestrannost diagnostického procesu.

4. Zajistit dostupnost, efektivnost a inkluzivitu včasné péče pro děti se sociálním/zdravotním znevýhodněním a postižením, tedy například podpořit programy rozvoje rodičovských kompetencí, úhradu stravného ve školkách pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin apod.

5. Realizovat v plném rozsahu vládou schválenou Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 a Národní akční plán inkluzívního vzdělávání z roku 2010.

6. Komplexně zrevidovat stávající systém školství tak, aby odpovídal národním a mezinárodním právním závazkům pro rovný a spravedlivý přístup ke kvalitnímu vzdělávání v nejlepším zájmu dítěte.

Časový sled událostí

18. duben 2000
• Osmnáct romských dětí z Ostravy podává stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku

13. listopad 2007
Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva v kauze „D. H. a ostatní versus ČR“ odsuzuje Českou republiku za nepřímou diskriminaci romských dětí a zavazuje ji k přijetí efektivních nápravných opatření.
• Česká republika se brání mimo jiné tím, že zvláštní školy, jež působily ve vztahu k romským žákům nepřímo diskriminačně, byly zrušeny školským zákonem k 1. 1. 2005. K implementaci rozsudku se však později zavazuje vláda premiéra Mirka Topolánka s Petrem Nečasem a Karlem Schwarzenbergem jako členy vlády.

2008
• Výzkumy organizací European Roma Rights Centre a Roma Education Fund ukazují, že nový školský zákon z roku 2005 nepřinesl faktickou změnu. Nadále přetrvává nadměrné umisťování romských dětí v bývalých zvláštních školách, pouze dochází k jejich formálnímu přejmenování na základní školy praktické.

2009
• Výzkumy společnosti Člověk v tísni a Ivan Gabal Analysis & Consulting zjišťují, že téměř polovinu praktických základních škol navštěvuje 50 % a více romských žáků. Nejméně každá desátá praktická škola je přitom etnicky homogenní: navštěvují ji výhradně děti romské menšiny.
• Monitoring Ústavu pro informace ve vzdělávání, provedený na 65 % základních škol v ČR, ukazuje, že je na základních školách praktických umístěno asi 27 % všech romských dětí ve srovnání se 2 % dětí neromských. V každé populaci se přitom nachází zhruba jen 2 % dětí s lehkým mentálním postižením.

2010
• Vláda schvaluje Národní akční plán inkluzívního vzdělávání (tzv. NAPIV), který má sloužit jako základní dokument směřující k zajištění rovného přístupu ke vzdělání. Důležitý dokument však není naplňován.

Tematické šetření České školní inspekce zjišťuje, že:
a) 83 % bývalých zvláštních škol neprošlo transformací předpokládanou školským zákonem, účinným od 1. 1. 2005, a profilují se nadále jako „skryté školy zvláštní“.
b) romské děti tvoří cca 35 % žáků s diagnózou lehkého mentálního postižení, přičemž v některých krajích tvoří romské děti až nadpoloviční většinu (53 %) žáků s touto diagnózou.
c) na praktických základních školách je nejméně 5000 žáků bez náležité zdravotní diagnózy.

Veřejný ochránce práv Otakar Motejl v oficiálním stanovisku konstatuje, že:
a) „neexistuje oprávněný rozlišující důvod, kterým by bylo možno odůvodnit nepřiměřeně vysoké procento romských dětí za těchto okolností doporučených ke vzdělávání do základní školy praktické”
b) „zařazení ke vzdělávání do základní školy praktické bez diagnózy lehkého mentálního postižení je zásadním pochybením zodpovědného orgánu, a to v případě dětí romských i neromských.“

• Probíhá první setkání expertních skupin k plánu NAPIV.

• Nový ministr školství Josef Dobeš postupně zastavuje práce na naplňování plánu NAPIV a činí zásadní a negativní personální změny v zodpovědném odboru.

2011
• Probíhá druhé setkání platformy expertů a nevládních organizací k plánu NAPIV. V reakci na oznámení ministerstva školství o neochotě spolupracovat s touto platformou většina členů z platformy vystupuje.
• Thomas Hammarberg, Komisař pro lidská práva Rady Evropy, ve zprávě ze své návštěvy ČR v roce 2010 upozorňuje, že nedochází k faktickým změnám, a vyzývá české orgány, aby podnikly patřičné kroky:
„With thousands of Roma children effectively excluded from the mainstream education system in the Czech Republic and condemned to a future as second-class citizens every year, the Commissioner underlines that it is now time to speed up the implementation of the inclusive education agenda.“


• Probíhá novelizace vyhlášek č. 72 a 73/2005 Sb. (147/2011 Sb. a 116/2011 Sb.) – mizí některé sporné pasáže například o možnosti naplňovat kapacitu tříd ve školách zřízených pro děti se zdravotním postižením (tzn. praktických školách) do 25 % dětmi bez postižení, nadále je ale možné doplňovat kapacitu dětmi se znevýhodněním sociálním a zdravotním. Zůstává zachována i možnost zařadit dítě bez zdravotního postižení na tzv. diagnostický pobyt na tento typ školy. Tento nástroj je zcela nevhodný: je jen velmi malá pravděpodobnost, že dítě z diagnostického pobytu „dožene“ své bývalé spolužáky a vrátí se do běžné školy.

• Organizace Roma Education Fund vydává pilotní studii From Segregation to Inclusion, která potvrzuje úspěšnost českých a slovenských Romů z praktických škol během studia na běžných britských školách.

• Vláda schvaluje Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 Agentury pro sociální začleňování, jež obsahuje řadu konkrétních pro-inkluzívních opatření a kroků k zastavení diskriminace.

• Stanoviska Výboru pro lidská práva a Výboru pro práva dítěte OSN odsuzují segregaci romských dětí v ČR.

• George Soros, americký filantrop a zakladatel sítě Open Society Foundations na schůzce s premiérem Petrem Nečasem zdůrazňuje, že Česko by jako svou prioritu mělo mít prosazování inkluzívního vzdělávání.

2012
• Evropská komise pozastavuje proplácení části strukturálních fondů v oblasti vzdělávání. Ukazuje se, že část fondů, jež měla být určena na financování pro-inkluzívních opatření, byla (zne)užita za jiným účelem.

Zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) kritizuje vysokou disproporcionalitu umisťování romských dětí do speciálního vzdělávání: „It is well known in the Czech school system that a good proportion of students who attends special schools do so as a result of learning difficulties and/or a social disadvantage and not following the identification of a learning disability. This is particularly the case of Roma children whose attendance of special schools is still very high in spite of the decision to progressively integrate disadvantaged students into mainstream schools.“

Výzkum kanceláře veřejného ochránce práv potvrzuje pokračující diskriminaci romských dětí: Výzkum na vzorku 68 bývalých zvláštních škol zjišťuje, že v průměru 35 % žáků na těchto školách je romského původu.

• Česká školní inspekce provádí šetření Postup transformace bývalých zvláštních škol ve školním roce 2011/2012. Podle něj počet romských dětí v bývalých zvláštních školách mírně poklesl na 26,4 %. Jak však zpráva uvádí:
„Je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že toto číslo mohlo být ovlivněno citlivostí zjišťovaných údajů a s tím spojenou neochotou ředitelů na otázku odpovídat.“
Zpráva dále zmiňuje zásadní nedostatky diagnostických postupů, problematické personální a institucionální propojení speciálně pedagogických center a speciálních škol, nedostatečné změny ve financování podpory žáků se sociálním znevýhodněním aj.

Nadace Open Society fund Praha
Přečteno: 912x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Vzdělávání, Občanská společnost, Soros GeorgeHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo